Alliansens budgetförslag – tufft för nämnderna

Alliansen i Järfälla lägger fram budgetförslag.
Lennart Nilsson (KD), Nikoletta Jozsa (L), Emma Feldman (M) och Aphram Melki (C).
Alliansen håller skatten oförändrad och lyfter ett tryggare Järfälla, god välfärd och hållbar utveckling som sina inriktningsmål. Nu är deras budgetförslag lagt.

Under onsdagsmorgonens kommunstyrelse la det nytillträdda Alliansstyret fram sitt budgetförslag för 2019-2021.

I budgeten får nämnderna sammanlagt 151,1 miljoner kronor mer under 2019 jämför med 2018, men det kommer ändå bli en tuff period med krav på effektiviseringar. Inga medel för pris- och löneökningar finns nämligen fördelade till nämnderna. Men Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) är trygg i beslutet.

– Vi hade inte föreslagit detta om vi inte trodde att det var ett genomförbart förslag, säger hon.

Skattesatsen står oförändrat på 19,15 kronor men ökad inflyttning ger ökade skatteintäkter, skriver Alliansstyret i förslaget.

Trygghet, unga och äldre

Alliansen vill lyfta en rad satsningar. Däribland att skolan ska stärkas och får 78,9 miljoner kronor samt en höjning av elevpengen på 2,4 procent.

– Det är den enskilt största satsningen i budgeten, med höjd elevpeng. Det är ett första steg i höjningen som vi vill se under mandatperioden, säger Emma Feldman.

Man skär samtidigt ned på en rad ställen. Satsning på nyanlända med 2,5 mnkr och estetisk verksamhet på 0,9 miljoner tas bort.

– Vi ser inte detta som nedskärningar utan tror att en höjd elevpeng gör det lättare för skolorna att själva prioritera de områden där de tycker att det behövs. specialsatsningar är inte rätt väg att gå.

Man tar även bort SL-kort för gymnasieelever, vilket Emma Feldman menar är prioriteringar som måste göras i nuläget. Sommarjobbsgarantin ryker, vilket varit en fråga som under en längre tid varit föremål för diskussioner mellan partierna.

I budgeten föreslår också alliansen att det sammanlagt ska läggas 7,5 miljoner kronor på  trygghet med åtgärder som fler ordningsvakter, mer belysning och trygghetsskapande åtgärder i anslutning till kollektivtrafiken.

Alliansen föreslår att en äldrenämnd skapas. Nämnden ska ansvara för äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården, frågor som tidigare legat under socialnämnden.

Kommun för alla och byggtakt

Alliansen understryker hur kommunen ska vara ”en plats för alla” och som ett led i det vill man satsa tre miljoner på förebyggande verksamhet mot hedersrelaterat våld, samt öka stödet till kvinnojouren.

– Det finns ett ökat hedersrelaterat våld och behoven i stort ökar. Det är rimligt att skjuta till pengar så att de kan planera sin verksamhet bättre. Det här är en jätteviktig fråga och en viktig fråga för mig personligen.

I budgeten finns också förslag på översyner. Bland annat vill man ta nästa år till att titta på alla pågående detaljplaneärenden. Detta för att man utryckt en vilja att sänka byggtakten i kommunen.

Innovation

Alliansen vill införa ett innovationsutskott som kan hålla koll på den internationella utvecklingen av nya och innovativa lösningar som skulle kunna hjälpa nämnderna i deras arbete.

Beslut om budgeten ska tas på kommunfullmäktige den 17 december.