Anställda lämnar i protest

Många i socialkontorets barngrupp är missnöjda med arbetssituationen och flera har lämnat.
Många i socialkontorets barngrupp är missnöjda med arbetssituationen och flera har lämnat.
Flera anställda på socialkontoret har slutat på grund av missnöje med ledningen.
Medarbetare beskriver en organisation där medarbetares inflytande har ersatts av toppstyre.

Det är tuffa tider för socialkontor över hela landet då många tjänster inom socialförvaltningar står tomma. Upplands Väsby är inget undantag.

Särskilt utsatt har utredningsenheten för barn, tidigare en del av enheten barn och unga, varit. Det senaste året har flera anställda valt att lämna enheten vilket har försvårat en redan hög arbetsbelastning.

Enligt anställda och tidigare anställda är en anledning till de många avhoppen ett missnöje med ledningen. En bild som Maria Lindeberg, ordförande och skyddsombud för fackförbundet Vision stämmer in i.

”Jag undrar om cheferna har getts rimliga förutsättningar att vara chefer?”

Maria Lindeberg, fackförbundet Vision

– Min uppfattning är att här har man slutat på grund av ett missnöje och det är alltid olyckligt. Jag undrar om cheferna har getts rimliga förutsättningar att vara chefer? Jag är inte så säker på det, säger Maria Lindeberg.
Att anställda lämnar kommunen får stora konsekvenser då det i dag är svårt att rekrytera personal. Ett räkneexempel från Vision visar att det kostar en halv miljon att nyanställa en socionom.

Samtidigt pressas en redan ansträngd arbetssituation ännu mer. Personalbortfallet innebär att kvalitén på arbetet kan påverkas då familjer som är i kontakt med socialtjänsten under längre tid får träffa flera olika handläggare.

”Man tar inte tillvara på erfarenheten”

– Medarbetare har beskrivit en arbetssituation som de upplever som väldigt arbetsam och stressig. Ibland upplever de också en rättsosäkerhet för familjerna som utreds eftersom de är för få, säger Maria Lindeberg.

Kommunikationen är bristfällig och förtroendet mellan anställda och chefer har tagit skada enligt anställda som vill vara anonyma.

”Ibland upplever medarbetare en rättsosäkerhet för familjerna som utreds eftersom de är för få.”

Maria Lindeberg, fackförbundet Vision

Samtal med anställda påbörjades i december men personalen upplevde att det inte skedde några förändringar och valde därför att författa en skrivelse till kommunen. Därefter uppdaterades handlingsplanen och nya medarbetarsamtal sattes in mellan ledning och personal, den här gången även med kommunens HR-konsulter.

Medarbetare som inte vill framträda vid namn berättar att samtalen redan har avslutats, genom ett mejl som gått ut till anställda på enheten som Mitt i har fått ta del av, trots att alla berörda inte kunnat närvara bland annat på grund av sjukskrivning.

Enligt Barbro Johansson stämmer det att samtalen har avslutats efter två tillfällen men att arbetsmiljöinsatserna ska fortsätta liksom stöd från HR till dess att problemen har löst sig.

Hon menar att många har slutat som följd av arbetsbelastningen steg i samband med ett ökat flyktingmottagande i slutet av 2015 eller för att de har erbjudits bättre betalda konsultjobb.

LÄS MER: