Allt färre lever på bidrag – så många får stöd på Lidingö

Så många lever på bidrag i Stockholms kommuner.
Knappt en av tio lidingöbor är beroende av sociala ersättningar eller bidrag.
Antalet Lidingöbor som får sociala ersättningar och bidrag är få jämfört med resten av länet. Andelen har dessutom minskat sedan 2017 – det visar Statistiska centralbyråns senaste siffror.

Få personer i Stockholms län får bidrag eller ersättningar jämfört med resten av Sverige. Under 2018 fick drygt en av tio stockholmare mellan 20 och 64 år någon form av ersättning – vilket är den lägsta andelen av alla län i landet.

Andelen med bidrag minskar på ön

På Lidingö är andelen med bidrag eller ersättningar ännu lägre. Här har 6,7 procent av befolkningen bidrag eller ersättning – det är lägst andel i länet efter Danderyd (5,7) och Täby (6,4).

Andelen Lidingöbor som får bidrag eller ersättningar har också minskat – från 6,9 procent (2017) till 6,7 procent 2018.

Stor skillnad mellan kommunerna

Men skillnaden mellan kommunerna är stora.

Flest personer som har bidrag eller ersättning bor i Södertälje och Botkyrka. I Södertälje är nästan en av fem personer i arbetsför ålder beroende av bidrag och i Botkyrka drygt en av sju.

Vaxholm sticker ut

I alla kommuner utom en har antalet bidragstagare minskat eller stannat oförändrat sedan 2017.

Bara i Vaxholms kommun har antalet bidragstagare blivit fler. Men ökningen är liten.


Så många får ersättning i din kommun

Siffrorna visar andelen personer mellan 20-64 år som får sociala ersättningar och bidrag.

Källa: Statistiska centralbyrån


Fler kvinnor än män

Sett till hela landet får något mer kvinnor än män sociala ersättningar eller bidrag. Så har det sett ut en längre tid. I sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning är kvinnorna i majoritet. I de övriga ersättningsformerna är antalet relativt jämt fördelat mellan könen.

Fakta

Så räknar SCB

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter eller helårspersoner.

Med det avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

Källa: SCB