Årstafältet överklagas igen

Bostadsområde eller landskapspark?
Bostadsområde eller landskapspark?
Följetongen om Årstafältet fortsätter.
Nätverket Årstafältet har överklagat planerna för Årstafältet till Mark- och miljööverdomstolen.
Bygget kan därmed bli ytterligare försenat.

Turerna kring exploateringen av Årstafältet har blivit en lång följetong. Staden planerar att bygga tusentals bostäder på fältet, vilket i förlängningen innebär att Östberga växer ihop med Årsta, som i sin tur växer ihop med Slakthusområdet och Söderstaden.

Nätverket Årstafältet, som inte vill se någon bebyggelse på fältet, har överklagat detaljplanen till flera instanser. När länsstyrelsen avslog överklagan, gick de vidare till Mark- och miljödomstolen, som gick på samma linje och gav staden rätt.

Nätverket har nu överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

De har fram till den 13 april på sig att komma in med material som stöder yrkandet. Om domstolen väljer att pröva ärendet kan det ta upp till ett år innan det finns en dom.

Det handlar om etapp 1 av Årstafältet som innefattar omkring tusen bostäder. Nätverket kräver att fältet behålls och görs om till en landskapspark.

Nätverket anser att staden inte har kunnat visa att platsen är lämplig och att man inte heller har utrett alternativa platser. Nätverket skriver att ”Den föreslagna lokaliseringen är synnerligen olämplig med hänsyn särskilt till närboende, riksintressen, naturmiljö och skyddade arter.”