Avslag för Villa Söderås

När beslutet att ändringarna vid Villa Söderås kräver marklov kom överklagade fastighetsägaren beslutet till länsstyrelsen. Nu har överklagan avslagits och marken ska återställas.

Turerna har varit många kring Villa Söderås och just nu pågår tre processer mot fastighetsägarna av det tidigare omtyckta hotellet och restaurangen.

När fastigheten bytte ägare i början av 2013 fälldes träd som visade sig stå på kommunal mark, vilket ledde till polisanmälan, som ännu inte utretts klart.

– Vi har inte fått besked från polisen än. Vi driver också en skadeståndsprocess mot dem för de är skadeståndsskyldiga för de nedtagna träden. Det har inte gått upp i domstol än, säger Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen.

I början av 2014 skedde ett nytt ägarbyte och verksamheten lades ned.

Stora jordvallar på över två meter grävdes upp på både framsidan och baksidan av huset, vilket många Lidingöbor reagerat negativt på.

– Det ser inte bra ut med vallarna. Det krävde marklov som ägarna inte hade sökt. Vallarna är inte anpassade till markförhållandena eller till de höga natur- och kulturvärdena på platsen, säger Agneta Tarandi på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Ärendet togs därför upp i miljö- och stadsbyggnadsnämnden förra hösten för att marken ska kunna återställas

Tommy Lindström, styrelseledamot i fastighetsägaren Villa Söderås 1 AB, som nu bytt namn till VSQ Property AB, sa då att man inte ansåg sig behöva tillstånd eftersom de planerade att återställa marken till så som den såg ut 1912.

Men miljö- och stadsbyggnadsnämnden höll inte med.

Fastighetsägarna överklagade beslutet till länsstyrelsen, som förra veckan alltså avslog överklagan.

– Det är ett bra beslut. Men det kan hända att de överklagar, säger Agneta Tarandi.

Om marken inte återställs måste ägarna betala vite om 350 000 kronor.

Mitt i har trots upprepade försök att komma i kontakt med fastighetsägarna och H1H Hotel AB, som driver verksamheten på Villa Söderås, inte fått svar på hur man ser på avslaget eller vad man har för planer för framtiden.

Fakta

Utbyggnadsplaner

Enligt kommunen har fastighetsägaren för avsikt att fortsätta med hotellverksamhet och har fått bygglov för ett nytt hotellrum. Det finns även tidigare bygglovsbeslut för utökning av befintlig terrass och smärre fasadändringar.