Avslöjar: Här dumpade vi asbest

Sigvald Dalaholm och Rolf Foghelin kommer mycket väl ihåg vad soplassen innehöll, som de körde till Grenholmstoppen i Järva, där den nya begravningsplatsen planeras.
Sigvald Dalaholm och Rolf Foghelin kommer mycket väl ihåg vad soplassen innehöll, som de körde till Grenholmstoppen i Järva, där den nya begravningsplatsen planeras.
Asbest, gift och fulla oljefat.
Det kan dölja sig under jordlagret på Granholmstoppen – platsen som ska bli Järvabornas nya begravningsplats.
– Rädslan är ju vad som händer om de börjar gräva, säger Sigvald Dalaholm, som dumpade avfall på Granholmstoppen.

Det är svårt att föreställa sig, när man står högst uppe på Granholmstoppen och Järvafältets vackra landskap sträcker ut sig, att under det enkla jordlagret kan oljefat, asbestrester och andra gifter ligga.

Granholmstoppen slutade användas som soptipp 1974. Då täcktes den över med ett jordlager. Sedan dess har den legat orörd.

Stockholm stad har knapphänt dokumentation av vad som dumpats på Granholmstoppen. I dokument från miljöförvaltningen kan man läsa att den klassats som en schaktmassetipp. I miljökonsekvensbeskrivningen för bygget av planerade Järva begravningsplats, redovisas att stora delar av den 35 meter höga kullen består av okänt innehåll.

Undersökningarna genom provgrävningar på olika nivåer, som mest tre meter djup, av kullen tyder på förekomst av alifater – olja, bensin och diesel och på cancerframkallande PAH:er. Vattenprover visar även på förhöjda värden av bly, nickel, zink och barium.

Rolf Foghelin från Kista arbetade som åkare för ett lastbilsföretag i början av 60-talet och dumpade frekvent stora avfallslass på Granholmstoppen. Han kommer mycket väl ihåg vad soplassen innehöll.

– Vi körde avfall från city ut hit till Järvafältet. Det var mycket asbest, på den tiden visste vi inte hur farligt det var. Det var otroliga lass och nästa dag kunde vi köra dit asfaltrester.

Det var gamla oljepannor inklädda i asbest från källarvalven i Vasastan och Östermalm, målarburkar, delar av väggar som innehöll asbest, som tippades på fältet, berättar han.

Asbest blev olagligt först 1982 eftersom det är giftigt och cancerframkallande.

– De kommer få mycket bekymmer när de börjar gräva i det här högen, säger Rolf Foghelin.

Sigvald Dalaholm från Tensta körde soplass till Granholmstoppen på 70-talet.

– Det har dumpats mängder av oljefat på 195 liter olja vardera. Det fanns också något som kallas för fultippning. Det skedde kvällstid, deponivakten fick lite pengar så kunde man komma in och dumpa det man ville göra sig av, säger han.

Delar av citys anrika Klarakvarter vilar också, enligt honom, i Granholmstoppen.

– Jag skulle inte öppna den här högen, rädslan är ju vad som händer om de börjar gräva för djupt.

I botten av kullen ligger en typ av asfaltsmatta, som ska hålla tätt och se till att gifter inte åker ner i jorden. I arbetet med begravningsplatsen räknar man med att gräva mellan 1,5 – 3,5 meter djupt.

– Vi försökt grävt tre meter vid provtagningarna, men lyckades bara på en del platser. Stora block som inte är naturliga ligger i vägen. För att kunna anlägga gravar kommer de att behöva schakta bort stora massor och ersätta med jord som går att gräva i, säger Anna Pettersson Skog, konsult på Sweco.

I första etappen av kyrkogårdsbygget, som beräknas kosta cirka 233 miljoner kronor, planeras 3 000 kistgravar. På stadsbyggnadskontoret och kyrkogårdsförvaltningen förbereder man sig på att kullen kommer att överraska.

– Vi är beredda på att det kommer att dyka upp en del överraskningar ett och annat kylskåp, och vi har även fått indikationer på olja. Stöter vi på asbest kommer vi att sanera enligt de restrektioner som finns, säger Karin Söderling, projektledare för begravningsplatsen på kyrkogårdsförvaltningen.

Enligt henne planerar de att skicka det som man inte kan återvinna på deponi.

Under byggskedet kan föroreningar, främst tungmetaller och PAH:er, frigöras från Granholmstoppen. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen innebär det endast en måttlig hälsorisk för människor som vistas inom området under den perioden.

– Vi har utgått från att platsen används tillfälligt, personer bor inte där utan besöker och då kan det vara giftigare utan att det överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden. Markföroreningar kommer att dokumenteras och följas upp under byggtiden, säger Åsa Eriksson, projektledare för Ekologigruppen, som varit med och tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen.

Fakta

Granholmstoppens giftiga hemligheter

Alifater – olja, bensin och diesel.
PAH – Står för Polycykliska aromatiska kolväten. PAH kan skada kromosomer och framkalla cancer.
Det finns till exempel i orenade industriavgaser, tjära och tobaksrök.
Asbest – är förekommer bland annat i värmeisolering i rör och värmepannor, bullerdämpning, färger, plaster, fix och fog.
Bly, nickel, zink och barium.