Bajs och kiss göder vikarna i Värmdö

En stor väggrop har fyllts av vatten från ett enskilt avlopp i Torsby.
En stor väggrop har fyllts av vatten från ett enskilt avlopp i Torsby.
Mänsklig avföring från enskilda avlopp står för femtio procent av övergödningen i Värmdös skärgårdsvikar. Nu ska problemen åtgärdas i Björnöfjärden på Ingarö. Kommunen har även tagit fram en handlingsplan för resten av Värmdö.

Det är torrtoaletter och gamla infiltrationsavlopp som läcker mest. I de fallen förs latrin inte bort och den mänskliga avföringen hamnar till slut i havet. Värst är urin, som innehåller mest näringsämnen.

– Det är läckaget av kväve och fosfor som leder till att det blir en kraftig tillväxt av växtplankton och bottenlevande alger i havet, förklarar Linda Kumblad, projektledare för Levande kust.

Målet med det pågående projektet är att visa att det går att komma till rätta med övergödning i Östersjön. Genom undersökningar i viken Björnöfjärden har Levande kust kommit fram till att femtio procent av övergödningen beror på just läckage från enskilda avlopp. Sifforna speglar också situationen i resten av kommunen, där det totalt finns 15 000 enskilda avlopp. En stor del av dem för inte bort latrin för återvinning.

– Det kan gälla 20 procent, men troligtvis mer, säger Linda Kumblad.

Med rapporter från Levande kust som bas har kommunen nu tagit fram en handlingsplan för att minimera utsläppen. Kommunen ska kartlägga hur hanteringen av latrin ser ut i nuläget, analysera de nuvarande VA-rutinerna och sedan utarbeta ett förslag till ny hantering. Värmdö vill också diskutera möjligheterna till att klassa latrin som avfall i stället för avlopp. På så sätt skulle det bli lättare att forsla bort latrin från kustområdena i slutna tankar.

– Då skulle man kunna använda det som en resurs i stället, till exempel som gödsel i jordbruk, och undvika att näringen övergöder vår kust, säger Linda Kumblad.

I och runt Björnöfjärden ska åtgärder genomföras redan i vår.

– Vårt huvudprojekt under 2013 är att anlägga sedimentationsdammar med kalkfilter och våtmarker i anslutning till Säby gård för att minimera läckaget från åkrarna, samt att tillsammans med fastighetsägare och Värmdö kommun åtgärda bristfälliga enskilda avlopp vid Björnöfjärden, säger Linda Kumblad.

Och det är fler som vill få avloppsläckagen åtgärdade. Torsby samfällighetsförening har sedan i november försökt få kommunen att påskynda lagningen av en läcka som förstör vägen och luktar illa. Kjell Bergström är sekreterare i föreningen. Han badar i Ramserviken om somrarna och har märkt konsekvenserna av läckorna även där.

– Förr var växtligheten på botten annorlunda – nu blir det allt slemmigare, säger Kjell Bergström.

Fakta

Avlopp läcker ut i Björnöfjärden

Från Björnöfjärdens omgivande område står små avlopp för ungefär hälften av näringstillförseln till viken.

Naturligt näringsläckage från skogen står för runt 20 procent av övergödningen.

Jordbruk och trädgårdar bidrar med cirka 30 procent av näringstillförseln från land.

Vattnet i viken har under många år lagrat fosfor i bottensedimentet. När syre saknas där frisätts fosfor, som då återigen bidrar till algblomning. Detta utgör det största tillflödet av näringsämnen till viken.

Källa: Baltic Sea 2020