Barn hålls hemma – familjer får böta

Två familjer vägrar att ta sina barn till skolor i västerort.

Nu hotas de av böter på 1 000 kronor – för varje dag som barnen inte är i skolan.

Den ena familjen har hållit sina barn hemma från skolan i västerort i flera år. De har flera gånger ansökt om att få bedriva hemmaundervisning för barnen, men de ansökningarna har Stockholms stad avslagit.

– I skollagen från 2010 skärptes reglerna om hemmaundervisning. Enligt svensk lag är den möjligheten i princip obefintlig, säger Ted Sandqvist, skoljurist på utbildningsförvaltningen.

Den processen om hemundervisning avgjordes slutgiltigt i Högsta förvaltningsdomstolen 2013. Trots att staden fick rätt vägrar vårdnadshavarna att ta sitt numera enda skolpliktiga barn till skolan.

Dessutom har utbildningsnämnden enats om ett föreläggande som innebär att föräldrarna måste böta 1 000 kronor per skoldag då barnet inte kommer till skolan i höst. Vitesbeloppen har höjts allt eftersom.

– De här familjerna överklagar stadens beslut till alla instanser. Därför tar dessa processer lång tid att pröva. Genom att höja beloppen skärper staden sina påtryckningar, säger Ted Sandqvist.

Pappan i den familjen anser sig ha grund för sitt handlande enligt FN:s mänskliga rättigheter. Han säger att svenska myndigheters inställning till hemundervisning är avog och menar att situationen är annorlunda i andra nordiska länder.

– De höga vitesbeloppen driver familjer ut ur landet. Vår uppfattning är att barn som fått hemundervisning klarar sig minst lika bra som elever som gått i vanliga skolor, säger han.

En annan familj i västerort anger religiösa och filosofiska skäl för att hålla barnen hemma från skolan. Även de vårdnadshavarna har fått nej till att bedriva hemundervisning. De hotas också av lika höga böter.

För förra läsåret har Stockholms stad krävt varje inblandad vårdnadshavare på 500 kronor per dag då barnen olovligen inte varit i skolan. De besluten har överklagats till förvaltningsrätten. Det här är de enda pågående fallen med skolvägrande familjer inom Stockholms stad.

En rektor på en berörd skola berättar att skolledningen genom möten och telefonsamtal försökt förändra föräldrarnas inställning. De har även anmält situationen till sociala myndigheter.

– Som rektor är man mån om att alla barn ska få gå i skolan. Det handlar dels om en social samvaro, dels om att hela lärandesituationen är viktig för att man senare ska kunna fungera som samhällsmedborgare, säger rektorn.

Fakta

Så säger lagen

Skolplikten startar höstterminen det år barnet fyller sju, och upphör efter nian, alternativt tionde året för specialskolan.

Om föräldrar inte gör vad de kan för att barnen ska fullgöra sin skolgång kan de få förelägganden. Sådana förelägganden kan kombineras med böter.