Nu beslutas om 150 hyresrätter i Bandhagen

Stockholmshus Bandhagen
De planerade Stockholmshusen, perspektiv från Gryckbovägen.
Staden planerar att bygga 150 billiga hyresrätter i så kallade Stockholmshus i korsningen Grycksbovägen/Örbyleden i Bandhagen.
Nästa vecka fattar stadsdelsnämnden beslut.

Förslaget handlar om 150 lägenheter i så kallade Stockholmshus. När förslaget var ute på samråd under förra hösten kom det in 22 yttranden.

Flertalet remissinstanser tillstyrkte planförslaget. Några remissinstanser och sakägare var negativa och framförde synpunkter framför allt vad gäller våningsantal, kulturvärde, luftkvalitet och trafikbuller.

Med anledning av de synpunkter som kom in har dagvattenhantering, parkering, gestaltning, buller och luftkvalitet studerats vidare i det fortsatta planarbetet. Flera synpunkter ledde till omarbetning av planförslaget. Men anda synpunkter har inte tillgodosetts.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsdelsnämnden antar detaljplanen på sitt möte den 14 december.