Borrningsarbete i Helenelund

Trafikförvaltningen förbereder Tvärbanans Kistagren, och genomför därför geotekniska undersökningar i Helenelund.

Markförhållandena längs den planerade sträckningen undersöks, och resultatet kommer att utgöra en del av det underlag som sedan ska ligga till grund för utbyggnaden till Helenelund. Arbetet sker sektionsvis och kommer att hålla på till slutet av januari 2016. Under tiden kommer det att låta från borrbandvagnen som man använder.