128 nya bostäder byggs vid Edsbackarondellen

Stadsmässig framsida mot Sollentunavägen, sedd från Djupdalsvägen.
Stadsmässig framsida mot Sollentunavägen, sedd från Djupdalsvägen.
Krympande skala och parkstråk mot villabebyggelsen på Östervägen.
Krympande skala och parkstråk mot villabebyggelsen på Östervägen.
Fastigheterna Snickaren 3 och 5 är idag bebyggda med ett antal småhus.
Fastigheterna Snickaren 3 och 5 är idag bebyggda med ett antal småhus.
128 bostäder, ett underjordiskt garage och ett snyggare gaturum mot Sollentunavägen.
Det är några av byggstenarna när det nya kvarteret Snickaren poppar upp sydväst om Edsbacka-rondellen.

Planerna för kvarteret Snickaren sydväst om Edsbackarondellen är nu ett steg närmare att bli verklighet.

Igår godkände kommunstyrelsen i Sollentuna ett markanvisningsavtal med byggbolaget JM. För 42 miljoner kronor får bolaget cirka en tredjedel av projektområdet. I avtalet finns bland annat villkor om att Sollentuna kommun ska få köpa eller hyra ett antal LSS-bostäder samt att JM ska flytta Skälby grindstuga – den sista kvarlevan av Skälby gård, som idag är privatbostad – cirka 40 meter västerut.

Gaturummet mot Sollentunavägen.

 

När kvarteret Snickaren är färdigbyggt får Sollentunavägen ett nytt stadslikt gaturum, söder om Edsbackarondellen, med kantstensparkering, gång- och cykelbana och alléträd. Och den utvecklingen kan det bli mer av, även längs med Danderydsvägen.

– Det ska prövas en förtätning från Snickaren, via kvarteret Ekplantan på andra sidan Sollentunavägen, och vidare bort mot Edsbergskorset och Kvarnskogen. Snickaren är en början på en stor förändring av ett område, och med de första byggnaderna sätter man också ambitionsnivån, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna.

Dessutom föreslås en ny rondell i korsningen Sollentunavägen-Djupdalsvägen.

 

På området, som i huvudsak består av de två fastigheterna Snickaren 3 och 5, står idag ett antal mindre hus – främst med verksamheter. Dessa kommer att rivas och ersättas med 128 bostäder, ett torg och ett parkstråk. Mot Sollentunavägen byggs husen i 4-7 våningar med lokaler i bottenplanet. I det nord-östra hörnet, i korsningen Sollentunavägen-Emblavägen, ska det läggas extra krut på gestaltningen.

Bebyggelsen i hörnet ska utformas för att fungera som entrémotviv

Ur detaljplanen

”Bebyggelsen i hörnet ska utformas för att fungera som entrémotiv, för trafikanter från de stora vägarna Danderydsvägen och Häggviksleden, till centrala Sollentuna”, står det att läsa i förslaget till ny detaljplan för området.

– På samma sätt som vi har fokus på Väsjön och våra stationssamhällen har vi sedan lång tid tillbaka varit måna om att skapa entréer som är välkomnande, och vi tror att bostäder i kombination med lokaler är det bästa sättet att göra det, säger Thomas Ardenfors.

I den västra delen av området, mot Östervägen, blir husen mindre med 2-3 våningar. Detta för att bryta ner skalan och skapa en mjukare övergång mot villabebyggelsen.

Mellan huskropparna i det nya kvarteret bildas en gård ovan ett underjordiskt parkeringsgarage, och mellan låghusen och den befintliga villabebyggelse på Östervägen ska ett parkstråk anläggas.

Detaljplanen beräknas bli antagen vintern 2017-2018, och byggstart kan ske tidigast våren 2018.