Bostadsplanerna vid Näsby slott ska ta form

Sedan 2011 har byggplanerna diskuterats vid Näsby slott.
Sedan 2011 har byggplanerna diskuterats vid Näsby slott.
Nu kan du tycka till om planerna för 100-tals nya bostäder i Näsby slottsområde. Går förslaget, som diskuterats, igenom är tanken att det ska vinna laga kraft i slutet av nästa år.

Näsby slottsområde ska exploateras. De första planerna lades fram 2011, när fastighetsägaren, företaget Niam, aviserade sin önskan om att bygga bostäder i området.

Sedan dess har det diskuterats fram och tillbaka. Tanken på att bebygga det kulturhistoriskt värdefulla området väckte ilska hos många. De ursprungliga förslagen mötte motstånd på flera håll. Men nu, efter att ett antal samrådsmöten hållits, har byggnadsnämnden till slut kunnat enas om ett förslag som gått ut på samråd.

Johan Algernon, stadsbyggnadsnämndens ordförande: "Stort lycka till Conny! Det har varit väldigt roligt att arbeta tillsammans med (och mot) dig."

Johan Algernon (M).

– Den tidiga dialogen var väldigt viktig, vi har diskuterat vad som finns i området, vad som är kulturhistoriskt värdefullt och vad som kan utvecklas, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Bebyggelsen som nu föreslås är kraftigt bantad i jämförelse med tidigare förslag. Tanken är att tre kvarter ska byggas. Två stycken längs med Djursholmsvägen och ett söder om slottet mot vattnet där kasernerna ligger i dag.

Totalt blir det 370 bostäder, varav de 120 som ska byggas vid de gamla kasernerna är tänkta som seniorbostäder. Dessutom ska ett vård- omsorgsboende med ett femtiotal platser byggas i närheten av seniorbostäderna.

Stora delar grönområdena får dock vara kvar.

– Det är betydligt mer som bevaras grönt, 60 procent av nuvarande yta går över till kommunen, säger Johan Algernon.

Grönområdena blir alltså allmän parkmark och tanken är att de ska göras tillgängligare för allmänheten. Strandpromenaden ska utvecklas och militärstaketen rivas. En lekpark ska byggas och ett café placeras i äppelträdgården.

En ny infart ska läggas i nordväst i anslutning till båtklubben, men annars är det mesta fokuset lagt på cykel- och gångvägar i området.

Enligt Johan Algernon (M) är exploateringen av området klar om förslaget går igenom. Däremot öppnar han för att intilliggande områden kan bli aktuella för bebyggelse i framtiden.

– Jag ser gärna att man kan titta på områdena vid båtklubben och på andra sidan Djursholmsvägen. Men just nu används de och det är för tidigt att väcka den planen, säger han.

Samrådstiden pågår fram till den 10 januari. Två samrådsmöten har redan hållits, och två till är planerade till klockan nio lördag den 10 december och klockan tre måndag den 12 december. Mötena är öppna och någon föranmälan krävs inte.

Situationsplan över Näsby slott.

Parhus och flerfamiljshus för 100-tals Täbybor ska byggas i området.

Vill se varsam exploatering

Lars-Erik Fyrberg och Clemens Fredholm bor i närheten av Slottsområdet. De har engagerat sig i frågan och varit i kontakt med kommunen vid upprepade tillfällen. I grunden motsätter de sig inte att området bebyggs, om det sker varsamt. Men de tycker att de planer som ligger nu går för hårt fram. Framförallt tycker de att det är onödigt, eftersom de ser en annan lösning.

– Som det ser ut nu så ligger det en uppläggningsplats för båtar precis söder om slottsområdet. Den marken var med i den ursprungliga förstudien som kommunen upprättade, men togs sedan bort, säger Lars-Erik Fyrberg.

Enligt Lars-Erik Fyrberg och Clemens Fredholm borde det gå att bebygga den marken i stället, på så vis skulle stora delar av slottsområdet kunna bevaras. Båtuppläggningsplatsen skulle kunna flyttas till andra sidan Djursholmsvägen, där kommunen också äger mark. Samtidigt skulle Djursholmsvägen kunna flyttas längre in så att den inte hamnar mellan båtuppläggningsplatsen och vattnet. Genom att flytta båtuppläggningsplatsen öppnar man också upp för en sammanhängande strandpromenad till Djursholm.

Fakta

Tre kvarter ska byggas i området

370 bostäder ska byggas i området

Planen är att bygga tre kvarter i slottsområdet. Två områden norr om slottet med runt 250 bostäder. Dessa ska fördelas mellan flerfamiljshus och villor. Ett område söder om slottet närmare vattnet med 120 seniorbostäder. Dessa ska byggas i form av fyravåningshus.

Ett vård- och omsorgsboende med 54 rum ska byggas. Flera grönområden ska göras tillgänglig för allmänheten genom att de omvandlas till allmän park- och naturmark.

Väldigt omdebatterat

Exploateringen av Näsby slottspark är ett av de mindre byggprojekten i Täby. Ändå har det varit ett av de mest kontroversiella. Många medborgare har protesterat och frågan har även splittrat kommunens politiker. Moderaterna och Liberalerna har vart drivande, medan Centerpartiet och Kristdemokraterna velat bevara området. Nu har man dock kommit överens, och förslaget som ligger stöds av hela alliansen.

– Vi har tittat på det i flera vändor, och det förslag som ligger nu är betydligt mindre än dem som det pratades om tidigare. Man förstärker strandpromenaden och det blir ett område som alla Täbybor kan få nytta av. Vi tycker att det är ett bra förslag, säger Annica Nordgren, kommunalråd för Centerpartiet.

Även oppositionen ställer sig bakom förslaget.

– Vi är positiva till det förslag som tjänstemännen tagit fram, det behövs bostäder och vi tror att området också kommer att bli mer tillgängligt för allmänheten, säger Elisabeth Johansson, som sitter i stadsbyggnadsnämnden för Miljöpartiet.

Fakta

Näsby Slottsområde

På 1300-talet tillhörde området Uppsala ärkebiskopsstol, och flera inflytelserika historiska personer har haft kopplingar hit.

Själva slottet uppfördes på 1600-talet, men den byggnad vi ser idag är egentligen inte mycket äldre än hundra år. Det beror på att slottet förstördes av en brand 1897. Den dåvarande ägare, industrimannen Carl Robert Lamm, lät återuppbygga det efter de gamla ritningarna.

Under 1900-talet drev Kungliga Sjökrigsskolan utbildningar i området, och det var också här som pliktverket hade sina lokaler.  Sedan 1989 används slottet som ett konferenshotell.