Så förklarar kommunen Amirs bygglovshärva

Kommunen ger svar på Amirs halvfärdiga villa.
Kommunen ger svar på Amirs halvfärdiga villa.
Kommunen hade inte rätt att neka Amirs flytt av garaget. Men bygglovschefen säger att de behövde få hjälp att tolka detaljplanen i domstol.
– Vi har full förståelse för att man då kan uppfatta det som att det drar ut på tiden, men vi behöver säkerställa att lagar och regler följs, säger bygglovschefen Senad Glamocak.

Bygglovsenheten säger att detaljplanen ger utrymme för två olika tolkningar när det handlar om rivning och byggnation av ett nytt garage. Därför valde de att avslå ansökan och senare överklaga rättens beslut.

– Man kan tolka bestämmelser i detaljplanen på två olika sätt och vi var därför angelägna om att få ett förtydligande hur den ska tolkas och få en praxis. Det kan vi endast få genom en prövning av högre instanser, säger bygglovschefen Senad Glamocak.

Huset blev helt plötsligt för stort

Men när domstolen till slut avslog kommunens överklagan stötte Amir på ny patrull: Deras hus var nu två våningar – inte en våning som det första bygglovet slog fast, och huset blev därför för stort. Senad Glamocak säger att det beror på att rättspraxisen har förtydligats när det gäller hur man räknar en våning, bland annat i förhållande ny marknivå tillskapad av stödmurar.

”Efter att lovet slutat gälla efter fem år ska en ny prövning göras, även om åtgärden är densamma.”

Bygglovschefen Senad Glamocak

Kan ha stöd i lagen

Men i plan- och bygglagen finns det ett stycke som säger att om en avvikelse godkänts i ett tidigare bygglov så ska bygglovs kunna ges på nytt. Senad Glamocak menar att avvikelsen då rörde byggnadens yta på marken och inte antalet våningar som nu är fallet. Han säger att familjens nya ansökan är helt oberoende av det tidigare beslutet.

– Efter att lovet slutat gälla efter fem år ska en ny prövning göras, även om åtgärden är densamma. En sådan prövning ska göras utifrån den rättspraxis som gäller vid tiden för beslutet.

Kommer de att behöva riva?

– Eftersom deras nya ansökan är under handläggning vill vi inte gå händelserna i förväg om vårt eventuella ställningstagande om ansökt åtgärd inte beviljas.

Familjen menar att ni har motarbetat dem och fått ärendet att dra ut på tiden, vad är din kommentar till det?

– Det är och har varit flera ärenden för fastigheten vilket vi på bygglov har full förståelse för att man då kan uppfatta det som att det drar ut på tiden. Vi beklagar det men måste säkerställa så att de regler som finns följs och har därför också haft kontinuerlig dialog med fastighetsägarna.