Så vill staden förtäta Huvudsta

Kvartersförslaget, sett från öster.
Kvartersförslaget, sett från öster.
Kvartersförslaget sett från sydväst.,
Kvartersförslaget sett från sydväst.,
Kvartersförslaget.
Kvartersförslaget.
Meanderförslaget, sett från öster.
Meanderförslaget, sett från öster.
Meanderförslaget.
Meanderförslaget.
Meanderförslaget sett från sydväst.,
Meanderförslaget sett från sydväst.,
800-900 nya bostäder och en ny tunnelbaneuppgång – det kan byggas i sydvästra Huvudsta när stadsdelen förtätas.
Nu ska två olika gestaltningsförslag ut på samråd.

Sydvästra Huvudsta ska bli en mer tät och levande stadsdel. Det är målsättningen med det nya förslag om förtätning som ska upp på Byggnadsnämnden ikväll onsdag och sen ut på samråd.

Det ena förslaget innebär ny bebyggelse i en kvartersstruktur längs med Huvudstaleden, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen och Storgatan. Enligt förslaget skulle cirka 900 bostäder få plats i och med förtätningen.

Det andra förslaget innebär något mindre bebyggelse, 800 bostäder, i en mer sluten struktur. Här har man tänkt sig att de nya husen ska slingra sig, i meandrar, runt de befintliga husen på Jonstorpsvägen. I förslaget ingår också ett högre hus i 10 våningar i korsningen Storgatan-Alphyddevägen.

I bägge förslag föreslås hus i sex våningar in mot gårdarna, och sju våningar ut mot gatan. Den befintliga bollplanen är tänkt att ersättas med en ny.

Staden kan även tänka sig att jämka samman idéer från de två förslagen efter att programsamrådet är slutfört.

Man vill även förlänga Alphyddevägen via tunneln under Huvudstaleden och koppla ihop den med Hemvärnsgatan i Solna strand för att knyta samman stadsdelarna. Även Jonstorpsvägen kan förlängas för att ansluta till rampen som kommer ner från Huvudstaden, skriver staden i förslaget.

Staden vill också utreda möjligheten att öppna upp en ny tunnelbaneuppgång från stationen Solna strand i området. Idag finns en nödutgång från tunnelbanan vid Huvudstaleden som eventuellt skulle kunna öppnas upp.

Förslagen ska upp i Byggnadsnämnden ikväll onsdag, och sen ut på samråd. Under samrådstiden, som pågår fram till jul, kan de som vill lämna synpunkter på planerna.