Stormigt kring Sköndals nya stadsdel

Vy från Thorsten Levenstams väg mot ett av de nya kvarteren.
Vy från Thorsten Levenstams väg mot ett av de nya kvarteren.
Så här kan det komma att se ut från Sköndalsvägen mot sydost.
Så här kan det komma att se ut från Sköndalsvägen mot sydost.
Översiktsbild av de planerade husen (vita på bilden) utmed Thorsten Levenstams väg. Mycket av kritiken som kommit in gäller kvarteret längst ner till höger och det höga huset där. Stadsbyggnadskontoret öppnar nu för att sänka huset med några våningar.
Översiktsbild av de planerade husen (vita på bilden) utmed Thorsten Levenstams väg. Mycket av kritiken som kommit in gäller kvarteret längst ner till höger och det höga huset där. Stadsbyggnadskontoret öppnar nu för att sänka huset med några våningar.
För högt, för trångt, för bullrigt och för okänsligt. Hård kritik riktas från flera håll, mot den första etappen i Stora Sköndals nya stadsdel.
Mitt i har gått igenom de viktigaste knäckfrågorna:

Vad är på gång? Stiftelsen Stora Sköndal och byggbolagen JM och Einar Mattsson vill bygga cirka 280 bostäder, ett äldreboende och lokaler för bland annat handel och service utmed Thorsten Levenstams väg. Det ska bli första etappen i en ny stadsdel med 4000-6000 bostäder på stiftelsens område.

Vad är status? Planförslaget har varit på samråd. 31 yttranden kom in. Flera av dem var kritiska.

Detta gäller kritiken:

Stadsmuseet tycker att bebyggelsen förvanskar helhetsmiljön. ”Hela karaktären på området förändras från lummig parkmiljö med låg bebyggelse till en urban stadsgata med höga hus och trafik inne i området.” Museet avstyrker förslaget och vill ha lägre och glesare bebyggelse.

Länsstyrelsen anser att planen kan vara olämplig för människors hälsa, med tanke på buller utmed Sköndalsvägen. Länsstyrelsen hotar med att upphäva planen i framtiden om det inte åtgärdas.

Farsta stadsdelsnämnd, pensionärsföreningar och andra boende i området tycker att en del av de planerade husen hamnar för nära det befintliga kvarteret Kollekten. ”De äldre husen kommer att ha sina uteplatser mindre än 20 meter från det nya huset som tornar upp sig. Bostadssituationen och bostadsmiljön för de seniorer som bor i Kollekten skulle bli helt oacceptabel.”, skriver Pensionärsbostadsföreningen och Pensionärsrådet, Stora Sköndal.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill bevara fler av områdets träd, främst gamla ekar och tallar.

Skönhetsrådet gillar inte höghuset i den sydöstra delen av planområdet och vill att torndelen av huset slopas.

Vad händer nu? På torsdag i nästa vecka beslutar politikerna i stadsbyggnadsnämnden hur man ska gå vidare med förslaget. Stadsbyggnadskontoret har delvis tagit till sig av kritiken och föreslår några anpassningar: Att höjden på det högsta huset sänks med två-tre våningar. Att en del av gatan och husen närmast kvarteret Kollekten flyttas, så att mer utrymme blir kvar framför nuvarande bostäder. Och att frågor om buller och kulturmiljö ska studeras ytterligare.

Däremot backar man inte från tanken på en tät stadsmiljö:

”… den föreslagna bebyggelsen utgör ett brott mot områdets nuvarande karaktär, men … förslaget tillför stora nya kvalitéer och ligger väl i linje med stadens tankar för programområdet och stiftelsens vision.”, skriver stadsbyggnadskontoret.