72 studentlägenheter byggs på parkeringsplats

Fasad mot öster med balkonger.
Fasad mot öster med balkonger.
72 studentlägenheter ska byggas på parkeringen mellan järnvägen och Tellusvägen.
72 studentlägenheter ska byggas på parkeringen mellan järnvägen och Tellusvägen.
Den västra fasaden som vetter mot järnvägen har loftgångar som dämpar bullret.
Den västra fasaden som vetter mot järnvägen har loftgångar som dämpar bullret.
En asfalterad parkering i centrala Sollentuna är på god väg att bli Sollentunas andra studentbostadshus: Tentafabriken.
Den här gången blir det bostadsrätter, och förra veckan öppnade bokningen.

72 studentlägenheter ska byggas på en asfalterad parkering på den östra sidan av järnvägen, strax norr om Bygdevägen.

Huset blir Sollentunas andra med studentlägenheter, och den här gången blir det i form av bostadsrätter. Förra veckan öppnade bokningen i projektet som går under namnet Tentafabriken, och priserna börjar på 1 335 000 kronor.

För att skapa en dräglig bullernivå får husen, som ligger precis vid järnvägen, inglasade loftgångar och lägenheter som vetter mot öster. Dessutom föreslås en gemensam takterass.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under det andra kvartalet 2018. Och projektet ligger i linje med politikernas vision för centrala Sollentuna.

I maj 2017 lämnade representanter från M, L och KD följande protokollsanteckning på stadsbyggnadsnämnden.

”Den aktuella fastigheten består idag av markparkering i mycket kollektivtrafiknära läge. Att omvandla betydande del av denna hårdgjorda yta rimmar väl med majoritetens ambition att använda den sortens mark på ett mer effektivt sätt än vad som görs idag. Vi ser också de positiva effekterna av att bebyggelse längst med järnvägen skapar nödvändiga bullervallar mot angränsande bostäder”, skriver de.

Att lägenheterna blir bostadsrätter ser de som ”ytterligare en kvalitet” då de ”gärna ser blandade upplåtelseformer vad gäller boende i kommunen”.

 

Samtidigt poängterade de vikten av att det nya huset ska smälta in med angränsande bebyggelse, som består av såväl småhus som flerbostadshus.

”På samma sätt ser vi även behovet av att noga följa byggnadshöjden, då vi i möjligaste mån vill begränsa skuggningseffekterna för nämnda småhus samt för flerfamiljshusen öster om fastigheten”, skriver Thomas Ardenfors (M), Per Gibson (L) och Seppo Karmitsa (KD).

Under det tredje kvartalet 2017 omarbetades förslaget utifrån synpunkter som inkom under samrådet i somras, och innan året är slut ska den nya detaljplanen för fastigheten Träkolet 16 ställas ut på granskning.