Bostadsbyggandet måste speedas upp

Nya centrumnära hus i Vallentuna.
Nya centrumnära hus i Vallentuna.
Vallentuna kommun har åtagit sig att bygga 5650 bostäder till år 2035 om staten ska hjälpa till med att betala för förlängningen av Roslagsbanan.
Det kräver att byggtakten snabbas på.

– Vi måste ha en planeringsbuffert och detaljplanelägga för 560 bostäder per år för att det ska trilla ut 300 bostäder per år, säger Anna M Holm, samhällsbyggnadschef på Vallentuna kommun.

Idag ligger byggtakten på runt 200 färdiga nya bostäder per år.
Vallentuna är dock på gång med byggandet. Redan nu är 3000 bostäder planerade som kommunen kommer att få tillgodoräkna sig inom åtagandet i Sverigeförhandlingen.
– Alla stationsnära bostäder som vi inte har en färdig detaljplan för ännu räknas, säger Anna M Holm.
De flesta bostäderna kommer att byggas i centrala Vallentuna, byggena på norra tomten i centrum, i Tellusområden och på Gärdesvägen är några exempel.
Sedan kommer jätteprojektet att omvandla Lindholmen och norra Vallentuna. Även kring stationerna i Kårsta och Frösunda och Ekskogen står kommunen beredd att planera för bostäder.
– Jag skulle säga att vi ligger ganska bra till. Sedan påverkas vi såklart av omvärldsfaktorer, som konjunktur. Men det viktiga är att vi har en bra översiktlig planering, säger Anna M Holm.
Kommer det att bli lättare att attrahera byggherrar nu när Sverigeförhandlingarna är påskrivna?
– Ja, vi hade fått tuffare utan dem. En förlängning av Roslagsbanan kommer att innebära ett ökat intresse att bygga nya stationsnära bostäder i Vallentuna. Vallentuna är en attraktiv bostadsort idag och med en koppling av Roslagsbanan direkt till city finns förutsättningar att utveckla attraktiva stationssamhällen.

En förlängning av Roslagsbanan kommer att innebära ett ökat intresse att bygga nya stationsnära bostäder i Vallentuna.

Att ha bra översiktsplaner är en väg att få till de bostäder som krävs. Kommunen jobbar också med att effektivisera planeringsprocessen. det handlar om att se över det egna arbetssättet och arbeta mer digitaliserat.