Botkyrka kyrka: ”Kommunen måste bli överens med länsstyrelsen”

Botkyrka kyrka har har gett namn åt kommunen. Nu ska kommunen ta reda på vad och hur mycket som får göras i det historiska området.
Botkyrka kyrka har har gett namn åt kommunen. Nu ska kommunen ta reda på vad och hur mycket som får göras i det historiska området.
Länsstyrelsen varnar för påtagliga skador på kulturmiljön vid Botkyrka kyrka.
Därför avvaktar kommunen med att anta den långt gångna planen för Prästviken.
– Vi måste väga helheten så att godkännandet av en detaljplan inte omkullkastar två andra, säger Carina Molin på Botkyrka kommun.

I ett granskningsyttrande från april förra året gav länsstyrelsen i stort sett klartecken för bostadsplanerna i Prästviken.

Skada riksintresset

I samma yttrande varnar dock myndigheten för att Prästviken tillsammans med handels- och företagsområdet Södra Porten i nuvarande skala kan skada riksintresset påtagligt.

Var ligger ribban för påtaglig skada?

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör

Nu avvaktar Botkyrka kommun med att släppa fram planen för Prästviken för godkännande.

– Vi måste väga helheten så att godkännandet av en detaljplan inte omkullkastar två andra. Men när det underlaget är färdigt kan jag inte säga. I dialog med länsstyrelsen måste vi få reda på: Var ligger ribban för påtaglig skada? Hur långt kan vi gå?, säger Carina Molin som är samhällsbyggnadsdirektör på kommunen.

Ska visa länsstyrelsen

Botkyrka kommun håller nu på att ta fram ett underlag till länsstyrelsen som ska visa hur en helhetslösning för detaljplanerna för Prästviken, Södra Porten samt Hallunda gård som alla ingår i samma riksintresseområde skulle kunna se ut.

Oklart med byggstarter

Carina Molin har dock svårt att svara på när något av byggena kan starta.
– Det kan jag inte svara på i dag. Kommunen måste bli överens med länsstyrelsen om planerna först.

Fakta

Länsstyrelsens varning: "Överhängande risk"

”Öster om aktuellt planområde Präsviken pågår ett detaljplanearbete för verksamhetsområdet Södra Porten. Länsstyrelsen ser en överhängande risk för att det kan uppstå påtaglig skada på riksintresset om denna plan förverkligas samtidigt som en storskalig bebyggelse uppförs öster om kyrkan i och med byggandet av det planerade verksamhetsområdet Södra Porten. Det är enligt Länsstyrelsens bedömning svårt att se hur båda dessa projekt ska kunna genomföras, i den skala som redovisas i planbeskrivningen, utan att den ackumulerade påverkan på de riksintressanta kulturhistoriska värdena kring kyrkan blir så stor att dessa värden i avgörande delar blir omöjliga att uppfatta och förstå i framtiden.”

Källa: Länsstyrelsens granskningsyttrande