Brist på förskollärare – svårt att nå målen

barn leker med tåg
Det råder stor brist på förskollärare i Stockholm och det är svårt att hitta personal.
Det råder stor brist på förskollärare i Stockholm.
I svaren på Mitt i:s enkät vittnar många av innerstans förskolechefer om att det är svårt att hitta personal med högre utbildning.

I stora delar av innerstan har stadens egna förskolor svårt att nå kommunfullmäktiges mål för andelen förskollärare i personalen. Jämfört med förra året sjunker också andelen med högre utbildning i tre av fyra stadsdelar.

Mitt i har skickat enkäter till samtliga förskolechefer i innerstan angående omsättning och rekrytering av personal. Nära två av tre som svarat vittnar om svårigheter med att hitta utbildade förskollärare.

Ja, det är svårt, utbudet matchar inte efterfrågan. Det är till och med mycket svårt”, skriver Anders Gustafsson, förskolechef på Stadions förskolor på Östermalm.

Margarita Sanchez, förskolechef på Kungsholmen, håller med.

”Det är svårt att rekrytera förskollärare då efterfrågan i Stockholms stad är mycket större än tillgången. Det har utbildats för få i förhållandet till vad storstäderna behöver”, skriver hon.

Alla håller inte med

Men alla chefer tycker inte det är några större problem. En tredjedel uppger att de har hittat personal med rätt utbildning.

”Vi har haft förmånen att få rekrytera kvalificerade pedagoger till förskolorna på Norrmalms stadsdelsförvaltning”, skriver alla kommunala chefer från stadsdelen i ett gemensamt svar.

Når inte alltid målet

Marianne Natéus är chef för utbildningsförvaltningens förskoleavdelning. Hon säger att det finns för få platser på förskollärarutbildningarna trots att efterfrågan på arbetsmarknaden inom förskolan i Stockholm är stor.

– När vi tittar på siffrorna för antalet förskollärare så är bekymret att vi får ut för få utbildade i förhållande till den utbyggnadstakt av nya förskolor som Stockholm har. Med många nya bostäder ställer det krav fler nya förskolor och skolor och därmed förskollärare så vi önskar fler utbildningsplatser.

Redan nu finns en brist på förskollärare i staden, även om det generellt är fler förskollärare på de kommunala förskolorna än de privata.

Skolverket bekräftar också brist

Enligt Skolverket är det brist på förskollärare över hela landet, och det är faktiskt allra störst problem i storstadsregioner, berättar Niclas Westin enhetschef på Skolverket.

Enligt honom måste fler ha bilden av att det man gör på förskolorna är ett extremt viktigt arbete för samhället. Utbildningen måste också få högre status, även inom lärosätena, så att fler personer med höga gymnasiebetyg börjar plugga till förskollärare.

– Det är en kedja av en massa saker som behöver göras och det finns ingen enkel och snabb lösning, säger Niclas Westin.

Fakta

Läget i innerstan

Kommunfullmäktiges mål är att 41 % av de anställda i förskolorna ska vara förskollärare.

Här är den faktiska andelen av de anställda på kommunala förskolor i stadsdelarna som är förskollärare. Siffror från augusti/september för respektive år:

2017:

Östermalm: 38,9%

Kungsholmen: 37,4%

Norrmalm: 42,8%

Södermalm: 45%

2016:

Östermalm: 40%

Kungsholmen: 40,4%

Norrmalm: 46%

Södermalm: 44%

Siffran för hela staden 2016 var 38,9% förskollärare i de kommunala förskolorna och 27,4% i de fristående.

Källa: Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningarnas tertialrapport 2
Fakta

Så gjordes enkäten

Mitt i skickade ut enkäter till samtliga enhetschefer i de kommunala förskolorna i innerstan och samtliga chefer i de privata förskolorna i innerstan. 35 av dessa svarade.

Cheferna fick svara på frågor om hur omsättningen av personal ser och har sett ut på deras förskolor. De fick också svara på om det är svårt att rekrytera pedagoger till sina verksamheter.