Brist på äldreboenden i Huddinge

Genrebild.
Huddinge har brist på äldreboenden.
Nästan hälften av landets kommuner har brist på äldreboenden, rapporterar SVT.
Huddinge är en av de kommuner som inte har tillräckligt med äldreboenden. Men problemet bedöms vara löst om två år.

Nästan hälften av Sveriges kommuner har brist på äldre- och demensboenden, rapporterar SVT som hänvisar till Boverkets årliga enkät.

127 av de 280 kommuner som svarat på enkäten bedömer att de har för få särskilda boenden för äldre, vilket är 11 kommuner fler än förra året.

Huddinge är en av de kommuner som inte har tillräckligt många äldreboenden. Men enligt kommunens enkätsvar ska behovet vara täckt om två år.

Fakta

Vad räknas som särskilda boendeformer för äldre?

Det är kommunen som har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Det framgår av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). För att kunna bo i särskilt boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen.
Källa: Boverket