Min lokala hjälte

Brist på socialsekreterare – då går stadsdelen back

Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltnings lokaler i Hässelby gård.
Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltnings lokaler i Hässelby gård.
Det är svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare. Därför har Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvatningen tvingats hyra in konsulter.

Detta är en av anledningarna till att barn- och ungdomsavdelningens beräknas gå back med 22,7 miljoner kronor.

När Hässelby-Vällinbys stadsdelsförvaltning sammanställer hur det går för stadens budget står det klart att det är avdelningen för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg som beräknas gå mest back – med 22,7 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar samt på att stadsdelen tvingats hyra in konsulter i stället för att anställa egna socialsekreterare. Socialsekreterare är nämligen en bristvara.

Även ökade kostnader för handläggning och placering av ensamkommande flyktingbarn har gjort att kostnaderna har ökat mer än väntat. Stadsdelen får statsbidrag för den här uppgiften, men kostnaderna har inte täckts av de här pengarna.

Fakta

Så går det för stadsdelens ekonomi

Störst prognostiserat underskott i förhållande till budget:

Individ- och familjeomsorg

Beräknas få ett underskott på 20,1 miljoner efter besparingsåtgärder. Det är underavdelningen barn och ungdom som står för den största delen av underskottet – 22,7 miljoner kronor.

Stadsmiljö

Beräknas få ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Beräknas få ett överskott om 14,9 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre lokalkostnader, bland annat på grund av framflyttade startdatum för nyproducerade förskolor.

Äldreomsorg

Beräknas få ett underskott på 1 miljon kronor efter besparingsåtgärder.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar ett underskott om 4 miljoner kronor efter åtgärder. Underskottet beror på allt fler ärenden gällande insatser enligt SoL.

Ekonomiskt bistånd

Beräknas få ett överskott på 5 miljoner kronor efter åtgärder. Stadsdelen beräknade sin budget på 975 bidragshushåll, men det finns bara 823.

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet

Beräknas få ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Det beror bland annat på att parklekarna har flerbarn med korttidstillsyn. Senarelagd rekrytering av personal har också bidragit till överskottet.

Investeringar

Balans med budget.

Källa: Hässelb-Vällingby stadsdelsförvaltning