Larm om brister: Staden vill stänga förskola

Future preeschool i Kista har fått sitt tillstånd indraget.
Staden vill stänga förskola i Kista efter larm om brister
Staden vill stänga en förskola i Kista efter larm om brister. Men skolan har överklagat och verksamheten fortsätter ändå.
– Vi har fattat beslutet om att dra tillbaka förskolans tillstånd eftersom vi ser till barnens bästa, säger Anna Rydin, enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Personal som jobbar ett fåtal månader och sedan slutar. Fyra förskolechefer som slutade inom loppet av cirka femton månader, bristande språkkunskaper, periodvis avsaknad av legitimerade lärare, närvarolistor som inte stämmer med antal barn och en svajig ekonomi.

Det är några av de brister som uppdagades vid utbildningsförvaltningens inspektioner på förskolan Future Preschool i Kista och ledde till att Stockholms stad nu har återkallat tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet.

Innan återkallandet hade förskolan fått föreläggande och man fick även tillfälligt verksamhetsförbud från den 2 februari 2018 till den 19 april i år.

– Vi fattade beslutet om att dra tillbaka tillståndet eftersom vi ser till barnens bästa, säger Anna Rydin, enhetschef vid utbildningsförvaltningen.

Men förskolan vill inte stänga och överklagade beslutet. Nu har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att skjuta upp verkställandet av det indragna tillståndet i väntan på att fatta ett eget beslut om skolans framtid.

– Nu vet vi inte hur långt tid det kommer att ta innan förvaltningsrätten fattar ett beslut i frågan, säger Anna Rydin.

Under tiden får förskolan skriva in nya barn och fortsätta med den dagliga verksamheten.

Ovanligt att få indraget tillstånd

Under de senaste fem åren har bara två tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet återkallats av utbildningsnämnden i Stockholm. Det här fallet är det tredje.

Utbildningsnämnden ska nu ta ställning till om den ska överklaga förvaltningsrättens beslut.

Mitt i har varit i kontakt med förskolans huvudman, som inte vill svara på några frågor eller kommentera uppgifterna, utan avvaktar tills beslutet från förvaltningsrätten kommit. De vill heller inte kommentera hur många barn som i nuläget är inskrivna i verksamheten.

Enligt utbildningsförvaltningen går 35 barn på Future Preschool i Kista.

Fakta

Larm om brister

Några av bristerna som upptäcktes vid inspektioner från utbildningsförvaltningen:

Under perioden september 2017 till och med 1 oktober 2018 ska förskolan ha anställt tre legitimerade förskollärare varav alla har sagt upp sin tjänst inom en till sex månader

Huvudmannen har, enligt utbildningsnämnden, inte sett till att utbildningen förbereder alla barn för fortsatt utbildning genom att ge barnen det stöd de behöver för att lära sig, utveckla och använda det svenska språket. Nämnden bedömer bristen som allvarlig.

Vid en oanmäld inspektion stämde närvarolistan över antal barn inte överens med antalet barn på plats i skolan.

Vid en oanmäld inspektion stod grind, som leder ut till allmän plats och ytterdörr öppna.

Alla barns undervisning bedrivs inte av legitimerade förskollärare, enligt utbildningsförvaltningen.

Under perioden juni 2017 till och med september 2018 har fyra anställda med befattningen förskolechef slutat arbeta på förskolan.

Utbildningsförvaltningen har inte kunnat ta del av någon årsredovisning för räkenskapsåret 2017 eftersom det inte fanns någon registrerad hos Bolagsverket i mitten av oktober i år.

Barnens Framtida Förskola i Sverige AB är huvudman till Future Preschool.

Enligt kreditupplysningsföretaget UC finns flera ansökningar om betalningsföreläggande och konkursansökningar registrerade på Jungfru Maria Production AB. Bolaget som äger 90 procent av aktierna i Barnens Framtida Förskola i Sverige AB har en fordran hos koncernföretaget Barnens Framtida Förskola i Sverige AB på ca 1 800 000 kronor i enlighet med årsredovisning för 2016.

Källa: Utbildningsförvaltningen i Stockholm