Efter brottsfallen – gymnasiet inför passerkort med foto för alla

Fredrika Bremer-gymnasiet och Haninge kommuns tillförordnade gymnasiechef Robert Aspfors.
Fredrika Bremer-gymnasiet och Haninge kommuns tillförordnade gymnasiechef Robert Aspfors.
Fredrika Bremer-gymnasiet inför synliga inpasseringskort med foto för alla elever – för att förhindra att fler obehöriga personer tar sig in på skolan.
Detta presenteras som en åtgärd efter att Skolinspektionen bedrivit en riktad tillsyn mot skolan.
Skolinspektionen inledde tillsynen efter Mitt i:s rapportering om flera brottsfall på skolan på kort tid.

I februari i år kunde Mitt i berätta hur flera brottsfall hade skett inom loppet av några månaders tid på Fredrika Bremer-gymnasiet i Handen.

I ett av dem blev en elev misshandlad till medvetslöshet mitt under lektionstid. Enligt uppgifter till Mitt i skedde misshandeln med ett sopkvastskaft.

Obehöriga personer tog sig in på skolan

Mitt i:s rapportering föranledde att Skolinspektionen i april startade en riktad tillsyn av skolan.

Det visade sig att obehöriga personer på olika sätt i januari och februari tog sig in genom skolans dörrar – trots att dörrarna är låsta och kräver särskilda inpasseringskort.

 

Fakta

Tryggheten har ökat igen på gymnasiet

Inför höstterminen 2018 införde utbildningsförvaltningen flera trygghetsåtgärder på Fredrika Bremer sedan den upplevda tryggheten sjunkit enligt Gymnasieantagningens årliga elevenkät.

Bland annat ökade man vuxennärvaron och började med regelbundna djupintervjuer med eleverna för att få in fler synpunkter kring tryggheten.

Den senaste elevenkäten, från i vår, visar att 86 procent av eleverna i dag upplever sig trygga på skolan.

Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med vårterminen 2018.

Vårterminen 2017 var dock den upplevda tryggheten ännu högre än nu på Fredrika Bremer-gymnasiet. Då ansåg 91 procent att man kände sig trygg på skolan.

 

Haninge kommuns tillförordnade gymnasiechef Robert Aspfors skriver i sitt yttrande till Skolinspektionen att skolan från och med hösten 2019 hoppas kunna förhindra att obehöriga tar sig in genom att bara dela ut nya, synliga passerkort med foto på alla elever.

Den 29 april i år hade totalt 11 anmälningar om kränkande behandling under läsåret kommit in från Fredrika Bremer till Haninge kommun.

En av de största skolorna

Gymnasiet är en av Stockholmsregionens största skolor med omkring 2 250 elever, och Robert Aspfors skriver i yttrandet att kommunen inte anser att 11 anmälningar är ”alarmerande” för skolans storlek.

Skolinspektionen är nöjda med svaren från kommunen och avskriver nu ärendet.

Elev misshandlades medvetslös – mitt under lektion