Bygge kan öka risken för översvämningar

regn
Skyfall kan orsaka översvämningar om inte planen för dagvattenhantering förbättras.
Risken för översvämningar kan öka när området runt Söderholmsskolan förtätas.
Varningen kommer från länsstyrelsen, som kräver att staden förtydligar sin strategi.

300 nya bostäder ska byggas i området Söderholmen i Vårberg, som sluttar ner mot Mälaren. Och sluttningen är en utmaning, menar länsstyrelsen. Risken finns att översvämningar kan skada ”såväl människor och mark som bostäder och infrastruktur” om inte Stockholms stad gör en tydligare plan för hur dagvattnet (det vill säga regnvatten, smältvatten och spolvatten) ska hanteras.

– När man bygger blir det fler hårda ytor som gör att vattnet inte rinner ner i marken lika bra. Dessutom kommer klimatförändringarna mer och mer. Det måste man ta hänsyn till när man bygger, säger Annika Holmqvist vid länsstyrelsens enhet för planfrågor.

Länsstyrelsen kommer med sin varning i sitt samrådsyttrande till stadsbyggnadskontoret, om den föreslagna detaljplanen för Söderholmen. Man påpekar att förtätningen gör att vattenflödena troligen ökar och att det finns risk för översvämningar framför allt på låga platser i området.

Stadsmuseet gör tummen ner för sjuvåningshus

– Men det här går absolut att lösa. Vi tyckte att kommunens plan innehöll otydligheter och har gjort yttrandet för att hjälpa till att förbättra sin den. Det kommer kommunen att fixa nu, säger Annika Holmqvist.

Dessutom påpekar länsstyrelsen att höjdskillnaderna i området är stora och lerjord vanligt, framför allt i norr. Därför måste Stockholms stad på djupet utreda om man behöver göra stabilisera marken i området inför bygget, menar länsstyrelsen.

Skönhetsrådet sågar höga hus i Vårberg