Bygget av Nobel Center är inte olagligt

Kampen går vidare men Förvaltningsrättens beslut är ett bakslag för motståndarna.
Kampen går vidare men Förvaltningsrättens beslut är ett bakslag för motståndarna.
175 överklaganden har skickats in till Förvaltningsrätten för att pröva om bygget av Nobel Center är laglig. Nu har ett beslut fattats och Förvaltningsrätten avslår alla överklaganden och medger därmed att bygget är lagligt.

Byggandet av Nobel Center har väckt starka reaktioner, som Mitt i tidigare rapporterat om. Kommunfullmäktiges beslut om Nobel Center har mötts av 175 överklaganden till Förvaltningsrätten för att pröva om bygget är lagligt. Nu kommer ett hårt slag mot motståndarna till Nobelbygget på Blasieholmen.

Förvaltningsrätten avslår nämligen samtliga överklaganden och har genom en laglighetsprövning kommit fram till att exploateringen av Nobel Center är laglig.

De klagande har menat att kommunfullmäktige överskridit sin befogenhet och att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB. De menar även att beslutet strider mot EU:s statsstödsregler och att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet. Men Förvaltningsrätten instämmer inte alls och kan inte se att fullmäktiges beslut innebär ett otillåtet gynnande och avslår därmed samtliga överklaganden.

Men striden om bygget är inte över eftersom överklaganden även gjorts till länsstyrelsen. Det är där frågor om bygget plats, storlek och form avgörs. Överklaganden har gjorts av Statens Fastighetsverk, Fastighets AB L E Lundberg, Fastighets AB Hovslagaren samt 40 privatpersoner och föreningar. Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut.