Byggplan: Jätteförskola för över 200 barn

Ny jätteförskola kan byggas i Hägersten
Tre huskroppar som sitter i hop. Tidig skiss på hur den nya förskolan kan komma att se ut.
Förskolan Solbacken i Hägersten kan rivas och ersätts av en ny jätteförskola med plats för över 200 barn.
Bakgrunden är att stadsdelen måste klara barnomsorgen när bygglovet går ut för två paviljonger i området.

Förskolan Solbacken ligger på Personnevägen 78 i Hägersten och består av tre byggnader med åtta barngrupper. Två av byggnaderna är från 1970-talet medan den tredje är en paviljong som fått permanent bygglov. De äldre husen är enligt utredningen i dåligt skick, men förskoletomten är en av stadsdelens största.

Nu vill stadsdelsförvaltningen att Solbacken rivs och ersätts av en ny större förskola. Den nya förskolan ska även täcka det behov som uppstår när bygglovet för förskolan Mellanberget på samma gata går ut. Mellanberget består av två paviljonger, och bygglovet för den ena går ut redan 2021.

Den nya förskolan föreslås bestå av 12 avdelningar, vilket innebär att upp emot  216 barn kommer att husera där.

– Man brukar räkna med 18 barn per grupp, men det är inte säkert att det blir så många, säger Anders Gredenborg, lokalstrateg på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Men en förskola med över 200 barn – blir det en bra miljö för barnen?

– Det finns flera förskolor i ungefär samma storleksordning i dag, både i stadsdelsområdet och i staden. Förskolan Årstaberg, som nu byggs om till skola, hade exempelvis 14 avdelningar och närmare 225 barn. Våra erfarenheter därifrån är goda, och visar att det inte så mycket är förskolans storlek i sig som är avgörande, utan ledarskapet och hur man organiserar verksamheten, säger Cecilia Hjelm, områdeschef för förskoleavdelningen på stadsdelsförvaltningen. 

Hon tillägger att det som behövs är ordning och reda, duktig personal samt lokaler och material som fungerar för en stor verksamhet.

– För att det inte ska bli stressigt för barnen och personalen så behöver verksamheten delas in i smågrupper, med en fast struktur för dagen. Det behövs smårum för lugna aktiviteter och genomtänkta former för möten och inre arbete, säger Cecilia Hjem. 

Den 19 oktober ska politikerna i stadsdelsnämnden ta ställning till förslaget.