Circle k vann rättstvisten om Bergs oljedepå

Nacka kommun förlorade rättstvisten mot oljebolaget Circle k om Bergs oljedepå
Nacka kommun förlorade rättstvisten mot oljebolaget Circle k om Bergs oljedepå
Mark- och miljödomstolen ger oljebolaget Circle k rätt, Nacka kommun har inte rätt att säga upp tomträtten där oljebolaget har sin oljedepå.
Nacka kommun tänker överklaga.
– Domstolen har inte förstått våra planer på att bygga stad. Domstolen tycker att det är okej att tunnelbanan slutar i en oljecistern, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Mark- och miljödomstolen meddelade i måndag sin dom i rättstvisten mellan Nacka kommun och oljebolaget Circle k om det uppsagda tomträttsavtalet gällande marken där Circle k har sin oljedepå.

Nacka kommun har sagt upp tomträttsavtalet med motiveringen att det ska byggas bostäder på tomten.

Circle k har tillbakavisat uppsägningen och har gått till domstol för att få rätt.

Och nu har mark- och miljödomstolen gett oljebolaget rätt, Nacka kommun har inte haft tillräckliga skäl för att säga upp avtalet.

Mark- och miljödomstolen går på punkt efter punkt igenom hur domstolen resonerar när den har kommit fram till beslutet.

Domstolen skriver att en fastighetsägare som säger upp ett tomträttsavtal ska redovisa skälen. Det har Nacka kommunen gjort. Skälet i det här fallet, att göra om industrimark till bostadsmark, är enligt domstolen också skäl nog för att säga upp ett tomträttsavtal.

Domstolen ställer därefter frågan om skälet har tillräcklig tyngd.

Tidsramen för de byggplaner som Nacka kommun presenterat under rättsprocessen, att bygga 13 500 bostäder på västra Sicklaön till år 2030, ett villkor för att få tunnelbana dragen till Nacka, är enligt domstolen snäv men inte orealistisk. Därmed uppfyller Nacka kommun det aktualitetskrav som domstolen har att väga in för att godkänna en ändrad användning av marken.

Inte uttalat stöd

Däremot anser domstolen att Nacka kommun inte tillräckligt har visat att byggplanerna är genomförbara. Enligt domstolen finns exempelvis inte ett uttalat stöd från regionalt håll att avveckla bränsledepån till förmån för bostäder.

Tvärtom, i den gällande regionplanen talas om att depån ska behållas till 2030. Och varken statliga eller regionala intressen har enligt domstolen fattat några beslut som innebär att Bergs oljehamn ska avvecklas.

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att Nacka kommun, utan större olägenhet, kan bygga bostäder på andra platser.

Därmed har mark- och miljödomstolen inte sett anledning att bedöma vilket intresse som väger tyngst, olja eller bostäder, utan instämmer i Circle k:s begäran, att uppsägningen av tomträttsavtalet inte har tillräckliga skäl.

Överklagar

I en kommentar till domen säger kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau (M), att Nacka kommun kommer att överklaga.

– Vi kommer självklart att överklaga.

Mats Gerdau fortsätter:

– Domstolen har inte förstått våra planer på att bygga stad. Domstolen tycker att det är okej att tunnelbanan slutar i en oljecistern. Det tycker inte vi. Domstolen har inte förstått vad kommunen planerar för.

Var domslutet oväntat?

– Ja, det var det. Vi tycker att vi har starka argument.

Mats Gerdau säger att kommunen har räknat med att oavsett vem som vinner i första instans så kommer domen att överklagas. Kommunen har räknat med en överklagandetid på två år.

Gerdau tror att tvisten kommer att gå ända till högsta instans, i det här fallet Högsta domstolen.

– Det är ett så speciellt mål.

I och med domslutet har Nacka kommun dömts att betala Circle k:s rättegångskostnad på 3,1 miljoner kronor.

Mitt i söker Circle k.

Fakta

Oljebolaget kan bli kvar 40 år till

Nacka kommun har sagt upp tomträttsavtalet med Circle k till 31 december 2018.

Enligt tomträttsavtalet är den första upplåtelseperioden 60 år, räknat från 1 januari 1959.

Om tomträttsavtalet inte sägs upp förlängs avtalet med 40 år.

Källa: Mark- och miljödomstolen