Cykelbana kan byggas över järnvägen vid Mölle

Rönningepartiet vill att en gång- och cykelväg med bro byggs över järnvägen vid Mölle.
Rönningepartiet vill att en gång- och cykelväg med bro byggs över järnvägen vid Mölle.
Rönningepartiet vill att en gång- och cykelväg med bro byggs över järnvägen vid Mölle. Nu går motionen vidare till Kommunfullmäktige.

Uppdaterad tisdag 8/3

Motionen om gång- och cykelvägen mötte positiv respons under måndagens möte i kommunstyrelsen och nu går frågan vidare till kommunfullmäktige.

I en motion som lämnades in i början av oktober pekar Rönningepartiet bland annat på vikten av att invånarna ska kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil, speciellt nu när centrum byggs ut. Därför skulle en bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen underlätta för gående och cyklister att ta sig till centrum från Söderby-området.

Motionen undertecknandes av Anders Klerkefors (Röp) som nu vill att kommunen utreder möjligheterna att förverkliga förslaget.

– Det är lite krångligt att ta sig, framför allt med cykel, från Söderby till Rönninge station för att ta pendeltåget. Så jag känner att det skulle vara en naturlig bra lösning att göra en gång- och cykelväg över järnvägen i anslutning till vägen ned mot Mölle. Då skulle man kunna nå friluftsområdet och samtidigt Rönninge station på ett bra sätt, säger Anders Klerkefors.

Han tror att den del av cykelvägen som skulle hamna på Möllesidan av järnvägen blir väldigt kort då det redan finns anslutning till befintligt vägsystem. Den som blir på Söderbysidan blir istället lite längre. Om det blir bifall hoppas Anders Klerkefors att vägen och bron kan förverkligas under nästa mandatperiod, någon gång efter 2018. Han menar att satsningen även skulle dämpa trycket på infartsparkeringarna vid pendelstationen om fler kan ta cykeln.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som yttrat sig över motionen pekar på att det är ett omfattande projekt till en betydlig kostnad och att de geotekniska förhållandena skulle behöva utredas i dialog med Trafikverket. Utbyggnaden skulle även kräva personal och delar av budgeten.

Det kommer att behövas en översiktlig bedömning av förutsättningar och investeringsomfattningar innan beslut om eventuellt byggande kan fattas.

– Ordförandeförslaget som ligger från Alliansen i kommunstyrelsen är att man vill att den ska bifallas, att man ska anta motionen. I sådant fall kommer man att göra en utredning. Om det sedan blir en väg och bro byggd får framtiden utvisa och det beror naturligtvis på hur mycket det kostar, säger Anders Klerkefors.