ANNONS

Danderydsbor vill ha t-bana till Täby – måste sätta press på SL

Hanna Bocander möter medborgare i Mörby Centrum en gång i månaden under hösten. Anita Eneflo och Birgitta Swedenberg passade på att ventilera åsikter om Danderyds framtid.
Brevskrivarna Birgitta Swedenborg och Anita Enflo träffade Hanna Bocander (M) i Mörby för att diskutera miljöfrågor.
I veckan skickades ett öppet brev till politikerna. De två skribenterna till brevet vill att Danderyds politiker sätter hård press på SL för att få till en tunnelbaneförlängning till Täby.
ANNONS

En tunnelbaneförlängning från Danderyd till Täby har varit uppe på agendan många gånger. Nu har Anita Enflo, från Danderyds Villaägarförening och Birgitta Swedenborg, från Danderydsbor mot buller skickat ett öppet brev till Danderyds politiker.

De vill att politikerna går på offensiven för att lösa problemen med ökad genomfartstrafik i kommunen.

Anita och Birgitta menar att Danderydsbornas rätt till en boendemiljö bör vara prioriterat. De ser gärna att Danderyd sätter hård press på SL. Detta genom att kommunen ska göra ett tydligt uttalande som förklarar att Danderyd dels betalar ett högt pris i försämrad miljö till följd av växande genomfartstrafik.

Där vill de att det också ska stå att tunnelbana till Täby är högprioriterat av miljöskäl och att Danderyd ska utreda vilka rättsliga möjligheter som finns att begränsa de negativa miljöeffekterna som genomfartstrafiken medför.

Danderyds toppolitiker mötte invånarna i Mörby centrum

Fakta

Det öppna brevet i sin helhet:

Vad kan/bör Danderyds politiker göra för att förbättra trafikmiljön i Danderyd?

Trädgårdsstaden Danderyd har blivit en genomfartskommun. Övriga kommuner i Nordost, inte minst Täby, växer så att det knakar och hundratusentals nya nordostbor ska ta sig till Stockholm genom Danderyd. Trafiken på E18 liksom på alla lokala vägar som används som smitvägar är redan ett allvarligt miljöproblem (buller, avgaser, partiklar, trafikfara). Den allt tätare trafiken på Roslagsbanan utgörs till 95 procent av genomfartstrafik och skapar allvarliga miljöproblem i Danderyd (buller, vibrationer, barriäreffekter och trafikfara).

De övriga nordostkommunerna har framgångsrikt drivit sina särintressen när det gäller trafiken. Framför allt har de lyckats driva fram en enormt dyrbar satsning på Roslagsbanan, som kulminerade med beslutet att dra Roslagsbanan i tunnel in till City.  Nyligen beslutades att byggstarten skulle flyttas fram sex år, till 2020. Nordostpolitikerna norr om Danderyd jublar. Men vad säger Danderyds politiker??

Från Danderyds synpunkt, och från samhällsekonomisk synpunkt, hade en förlängning av tunnelbanan (röda linjen) till Täby varit en viktigare satsning. Den hade avlastat Roslagsbanan och minskat inte minst busstrafiken på E18 när ”knutpunkten” för busstrafiken hade kunnat flytta norrut. Men Danderyds politiker har inte lyckats driva Danderyds intressen på det trafikpolitiska området. Varför??

Bristande intresse, inkompetens – eller att den lilla kommunen är dömd till att bli överkörd? Men har Danderyd verkligen inte några maktmedel till sitt förfogande? Behövs maktmedel och i så fall vilka?

Norra länken byggdes för att avlasta trafiken från Valhallavägen. Varför kan inte en tunnel för E18 i Danderyd motiveras på samma sätt och med samma statliga finansiering?

Vilka rättigheter har en kommun att reglera genomfartstrafik på lokalvägar av miljö- och trafiksäkerhetsskäl?

Roslagsbanan skapar allvarliga miljö- och trafikproblem. Det är inte bara höga bullernivåer utan det är den höga frekvensen av höga bullernivåer med tågpassager varannan minut under högtrafik. Det är också den omfattande trafiken nattetid, inte minst med tomma tåg som beror på att SL inte byggt någon fordonsdepå norr om Danderyd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd skulle med hjälp av miljöjurist kunna ställa krav på SL och pröva nya framkomstvägar.

Roslagsbanan skapar trafikproblem med frekventa bomfällningar – särskilt på plankorsningen vid Danderydsvägen. I framtiden kommer bommarna vara nerfällda nästan jämt. Kan SL tvinga Danderyd att lösa ett problem som skapats av SL? Borde inte SL vara skyldig att finansiera och bygga en planskild korsning? Borde inte Danderyd kunna bestämma hur den ska byggas, t ex genom nedgrävning av tåget i stället för genom nedgrävning av gång- och vägtrafikanter? (Kan man bygga en tunnel för tåget genom centrala Stockholm borde man kunna bygga en tunnel under Danderydsvägen…) Hur ser det rättsliga läget ut?

Roslagsbanans höga hastigheter (80 km/tim i framtiden 110 km/tim) och långa bromssträckor utgör en trafikfara. Olyckorna liksom dödligheten på spåren är bland de högsta i regionen (landet?). Skulle man inte kunna kräva lägre hastigheter av trafiksäkerhetsskäl? Inte minst invid en skola, som på Danderydsvägen, där hastigheten för bilar är 30 km/tim? Hur ser det rättsliga läget ut?

Ju strängare krav Danderyd ställer på Roslagsbanan – från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt – desto mer attraktivt kommer en satsning på förlängd tunnelbana till Täby att framstå för SL. Om målet är förlängd tunnelbana till Täby är medlet sannolikt Roslagsbanan.

Att hävda danderydsbornas rätt till en god boendemiljö borde vara en central uppgift för Danderyds förtroendevalda. Därför vore det angeläget att Danderyds kommun gjorde ett principuttalande där de säger klart och tydligt

1) att Danderyd betalar ett högt pris i försämrad miljö till följd av den omfattande, och växande, genomfartstrafiken från övriga Nordost,

2) att förlängning av röda linjen till Täby är högprioriterat av miljöskäl liksom en tunnelförläggning av E18 genom Danderyd, samt

3) att Danderyd nu avser utreda vilka rättsliga möjligheter som finns att begränsa de negativa miljöeffekterna av genomfartstrafiken.

Normalt anses den som åsamkar annan part skada skadeståndsskyldig. I miljöärenden anses miljöförorenaren ansvarig – polluter-pays-principen. När det gäller genomfartstrafiken i Danderyd betyder det att trafikhållaren, Trafikverket respektive SL, borde ta på sig kostnaden för att lösa problemen.

Det är hög tid att Danderyd klart deklarerar vad som är i deras väljares intresse och agerar efter det! Övriga nordostkommuner har gjort det sedan länge…

/Anita Enflo 

Danderyds Villaägarförening 

Birgitta Swedenborg

Danderydsbor mot buller

Ingen förlängning av tunnelbanan i sikte

I dagsläget ser det inte ut att bli någon tunnelbana till Täby. Framförallt inte nu när SL valt att satsa på utbyggnaden av Roslagsbanan i stället.

Kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, Hanna Bocander (M), är bekymrad men hon tror inte att någon lösning går att nå. I alla fall inte nu.

– SL har gjort en ekonomisk bedömning att utbyggnaden av Roslagsbanan ska lösa deras trafik till city och det bekymrar mig. Roslagsbanan är inte tillräcklig, vi vill se att tunnelbanan ska fortsätta till Täby men som jag uppfattar det är det alternativet inte är öppet nu, säger Hanna Bocander.

Bocander säger att hennes första prioritet är Danderyd kommuns miljö även om frågan är bred.

– Det sker en utveckling, Stockholm växer och Danderyd påverkas såklart av det. Vi ska givetvis göra vad som står i vår makt både för Danderydsbor och pendlare för att det ska bli så bra som möjligt.

Tunnelbana till Täby? Så tycker läsarna om skrotade planerna

Täbypolitiker tycker Roslagsbanan är det bättre alternativet

Regionpolitikern Leif Gripestam (M), var under tolv år kommunstyrelsens ordförande i Täby. Numera sitter han bland annat som 1:e vice ordförande i Regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskottet, som tar fram förslag till transportinfrastruktur.

Tror du att det blir tunnelbana till Täby inom en tioårsperiod?

– Nej, säger Leif Gripestam bestämt och tillägger att han anser att det är enklare att bygga ut Roslagsbanan för att öka kapaciteten, genom längre tåg och nya linjer till exempel till Arlanda.

Leif Gripestam. Tunnelbanefrågan.

”Tänk om! Bygg 
t-bana i stället!”