Detaljplan antas för 50 lägenheter i Årsta

Illustration över det planerade huset på Kolsnarsvägen.
Illustration över det planerade huset på Kolsnarsvägen.
Två lamellhus med 50 lägenheter ska byggas vid Långhalsvägen och Kolsnarsvägen i Årsta. Stadsbyggnadsnämnden väntas anta detaljplanen på torasdag, den 21 september.

Exploateringskontoret anvisade marken till Veidekke redan 2011. Två lamellhus med totalt 50 lägenheter ska byggas på Kolsnarsvägen respektive Långhalsvägen i Årsta. Samtliga lägenheter ska vara botadsrätter.

Platsen som husen ska byggs på är idag allmän parkmark. Stadsbyggnadskontoret skriver att planförslaget innebär ett tillskott av drygt 50 lägenheter i attraktiv miljö. Det har vägts mot de negativa konsekvenserna av att bygga på oexploaterad mark. Kontoret anser att förslaget innebär en godtagbar mellan de olika intressena och att projektet är väl inordnat i stadsbilden.

Stadsbyggnadsnämnden väntas anta detaljplanen på torsdag, den 21 september.