Domstol granskar hur lång skolvägen får vara

Kammarrätten ska pröva hur lång skolväg skolbarn ska ha
Kammarrätten ska pröva hur lång skolväg skolbarn ska ha
Hur långt ska ett skolbarn ha till skolan?
Den frågan ska nu prövas i högre instans efter att en förälder i Nacka överklagat ett beslut om ge familjens barn en 50 minuter lång skolväg istället för en skolväg på en kvart.

I maj avslog Förvaltningsrätten i Stockholm en överklagan av en förälder som krävde att familjens barn skulle få gå i en skola i närheten av hemmet. Föräldern ansåg att kommunens beslut att inte ge barnet den rätten strider mot skollagen.

Restiden med buss och promenad till den närmaste skolan skulle bli 15 minuter. Till den skola kommunen vill placera barnet i är restiden 50 minuter.

”Mätt fel”

Föräldern har åberopat att Nacka kommun använt skolagen på ett annat sätt än andra kommuner och att avstånden mellan hem och skola mätts på fel sätt och inte tillämpat närhetsprincipen.

Nacka kommun som avslog ansökan har sagt att den önskade placeringen skulle ha medfört att andra elevers ”berättigade krav på placering nära hemmet hade åsidosatts”. Kommunen sa vidare att skollagen och dess förarbeten inte anger en exakt definition av vad som är en placering ”nära hemmet” och tillbakavisar att det handlar om en felmätning.

”Inte gjort fel”

Förvaltningsrätten i Stockholm slog i maj i år fast att Nacka kommuns beslut inte strider mot skollagen. När det finns fler sökande till en viss skola än vad det finns platser måste kommunen göra ett urval: ”Det anges inte i skollagen hur detta urval ska göras i närmare detalj”, skriver domstolen.

Familjen överklagade.

Kammarrätten har tidigare i sommar meddelat prövningstillstånd av målet. Enligt kammarrättens hemsida ges prövningstillstånd av tre skäl: om ett mål är av vikt för rättstillämpning, om det finns skäl att ändra en dom, eller att det finns ”synnerliga skäl” att pröva en dom.

Kammarrätten meddelar sin dom senare.