Domstolen sågar slopade bullerregler

Tunga remissinstanser är kritiska till nya bullergränser.

Mark- och miljödomstolen ifrågasätter om de ens är lagliga.

Inte bara Stockholms stad har fått komma med synpunkter på den statliga utredningen.

Socialdepartementet håller nu på att sammanställa svaren från alla remissinstanser. Flera är kritiska till det helt slopade tak för maxbuller som Stockholm föreslås få.

En av de tyngsta rösterna, mark- och miljödomstolen i Nacka, konstaterar att utredningen inte förklarar varför Stockholm skulle undantas från de regler som är till för att skydda människors hälsa, och att utredningen saknar vetenskaplig grund för att bedöma konsekvenserna. Om ett undantag ska göras bör det inte lämnas helt fritt.

Generellt är mark- och miljödomstolen kritiska till utredningens resonemang runt bullergränser.

Domstolen anser att utredarna förminskar betydelsen av de förändringar som föreslås, men att förändringarna i själva verket skulle innebära stora skillnader jämfört med dagens praxis.

Domstolen anser till och med att själva utredningsuppdraget – att samordna bullerregler för att underlätta bostadsbyggande – inte går att förena med miljöbalkens krav på god bostadsmiljö och påpekar att förslagen på en rad punkter kan bryta mot WHO:s riktlinjer, Barnkonventionen och EU-direktiv.

Flera är kritiska till det helt slopade tak för maxbuller som Stockholm föreslås att få.

Fakta

Vad händer med bullerutredningen?

Regeringskansliet sammanställer remissvaren och bereder ärendet till regeringen.

I februari skickas förslagen ut på remiss till lagrådet.

Om inga hinder uppkommer lägger regeringen en proposition i mars. I den föreslås att regeringen själv ska få utfärda de förslag som ska bli förordningar.

Eventuella lagändringar, och förordningar från regeringen, kan träda i kraft tidigast 1 juli 2014.

Källa: socialdepartementet

Mark- och miljödomstolen ifrågasätter utredningen.