Elever otrygga på Farstaskolor

Hökarängsskolan är inte tillräckligt trygg för alla elever, menar Skolinspektionen.
Hökarängsskolan är inte tillräckligt trygg för alla elever, menar Skolinspektionen.
Flera skolor i Farsta stadsdel gör för lite för att hantera kränkningar mot elever. Det menar Skolinspektionen, som kräver att både Hökarängsskolan och Farsta standskolan rättar till brister.

Höstterminen är här. Men vad är det för vardag eleverna kommer tillbaka till efter sommaren? När Skolinspektionen gjorde enkät med femteklassare i Hökarängsskolan förra hösten, svarade drygt hälften att de var rädda för andra elever på skolan. Av niondeklassarna i samma skola svarade cirka hälften att de inte kände till om skolan arbetade aktivt mot kränkande behandling.

Uppföljande intervjuer med elever, lärare och skolledning, mynnade i våras ut i ett föreläggande mot Hökarängsskolan. ”Trots att skolan har kartlagt orsakerna till bristande trygghet och arbetar målinriktat med en rad åtgärder … framgår det av utredningen att ansvariga på skolan inte gör tillräckligt.”, skriver Skolinspektionen i sin rapport.

Känslan av otrygghet hänger enligt de intervjuade eleverna ofta ihop med konflikter. När kränkningar uppstår hanteras de olika av olika lärare.

”Man säger till läraren men till slut blir man van och orkar inte säga till mer”, berättar en elev för Skolinspektionen.

Hökarängsskolan har på sig till den 1 september att svara på kritiken.

– Jag ser det som allvarligt att det finns barn som känner sig otrygga men det är bra att det kommer fram‚ säger rektorn Heidi Hård af Segerstad till Mitt i Söderort.

Vad gör ni för att rätta till bristerna?

– Vi måste se till att all personal följer våra rutiner kring kränkningar, och får tillräckligt med stöd för att kunna göra det. Vi behöver också bli bättre på att återkoppla till barnen vad vi gör efter att de har vänt sig till oss. Där kan vi bli tydligare.

Heidi Hård af Segerstad berättar att skolan har börjat med gruppsamtal med elever, angående klimatet och stämningen på skolan.

– Det har varit väldigt givande samtal som vi kommer att ha återkommande.

Även Farsta strandskolan, som är en friskola, har fått ett föreläggande från Skolinspektionen. ”Skolan har rutiner för att hantera kränkningar men de fungerar inte fullt ut. Det finns elever som inte känner sig trygga i skolan och … det skulle kunna förekomma kränkningar som rektor och lärare inte har kännedom om.”, skriver myndigheten i sin rapport.

– Generellt har vi en väldigt god trygghet på skolan. Det är en liten skola och jag är ute i verksamheten varje dag. Jag känner eleverna väl och de kan alltid komma till mig om det händer något, säger rektorn Andreas Jälmestål till Mitt i.

Samtidigt uppger elever för Skolinspektionen att de har blivit retade och utsatta av andra elever i flera år, utan att vuxna på skolan ingripit.

Skolinspektionen har också hittat brister i skolans handlingsplan mot kränkande behandling. Där framgår inte vad eleverna ska göra om de blir utsatta.

– Vi har nu uppdaterat våra rutiner och förtydligat för eleverna vad de ska göra. Vi kommer också att vara extra uppmärksamma på de platser där eleverna upplever att de kan känna otrygghet, säger Andreas Jälmestål.

Fakta

Vanligt med kritik

Skolinspektionen gör regelbundna besök både på fristående och kommunala skolor.

Hittills i år har myndigheten granskat Hökarängsskolan, Farsta grundskola, Fagersjöskolan, Gubbängsskolan, Farsta strandskolan och Magelungsskolan.

Gubbängsskolan, Magelungsskolan och Fagersjöskolan klarade sig helt utan kritik.

Farsta grundskola kritiserades i våras för bristande hantering av kränkningar, men bristerna ska nu vara åtgärdade.

Hökarängsskolan har på sig till 1 september och Farsta strandskolan till 14 oktober att svara på Skolinspektionens förelägganden.

Källa: Skolinspektionen