Energigymnasiet tvingas betala vite

Energigymnasiet, tvingas betala 600 000 kronor i vite.

Detta efter brister påpekade av Skolinspektionen inte åtgärdats.

– Vi känner oss orättvist behandlade, säger rektor Göran Lundkvist efter torsdagens dom i Förvaltningsrätten.

Skolinspektionen hade ansökt om att Energigymnasiets ägare skulle betala vite på 300 000 kronor mot vardera skolan i Väsby och Täby med totalt omkring 100 elever. Detta eftersom skolan inte åtgärdat de brister som upptäcktes i samband med en tidigare inspektion av skolan.

Ärendet har nu avgjorts i förvaltningsrätten som helt går på Skolinspektionens linje, något som gör skolans rektor Göran Lundkvist, som tillträtt efter att vitet utfärdades, besviken.

– Vi har gjort oerhört mycket för att det ska bli bättre och vi tycker att vi uppnår målen. De här pengarna hade vi istället kunnat använda till eleverna.

– Skolinspektionen ska bistå med råd för att skolorna ska bli bättre. Det har vi inte alls fått, säger Göran Lundkvist.

Finns det ingen anledning till självkritik?

– Jo, det finns det alltid. Men det enda som inte är åtgärdat är ett skolbibliotek. Vi har försökt få en definition av vad som är ett skolbibliotek av Skolinspektionen men det inte fått det.

– Vi kan konstatera att eleverna inte har fått den utbildning som de har rätt till. Vi har alltid en dialog med huvudmännen när vi gör en tillsyn men vi är en tillsynsmyndighet och vår uppgift är att se om huvudmännen följer skollagen. Det är huvudmannen som i varje tidpunkt är skyldig att följa skollagen, säger Skolinspektionens rättschef Marie Axelsson.

Enligt Göran Lundkvist finns ingen risk för att skolan ska behöva läggas ner.

Domen ska också överklagas till kammarrätten. Samtidigt har Skolinspektionen utfärdat nya viten på sammanlagt 1,2 miljoner mot skolan. Även det är överklagat till förvaltningsrätten.

Sedan 2011 när Skolinspektionen fick rätt att utfärda viten, har 25 vitesförlägganden utfärdats. Flera ärenden har senare lagts ner efter att bristerna åtgärdats. Energigymnasiet är den första skolan som tvingas betala.

Fakta

Skolinspektionens krav på skolan

Upprätta en plan mot kränkande behandling.

Säkerställ att alla de elever som är i behov av särskilt stöd också får det.

Ge studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.

Se till att rektorn bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på skol-nivå.

Ge eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Redovisa hur eleverna får sin garanterade undervisningstid.

Källa: Skolinspektionen