Min lokala hjälte

Enskedebor överklagar bostäder vid Sockenplan

x
De planerade husen är inritade mitt emot Enskede IP.
Enskedebor överklagar planerna på att bygga bostäder intill Katolska skolan vid Sockenplan.
De tycker att det är fel att klämma in flervåningshus på den lilla grönytan.

Mitt i söderort har tidigare berättat om planerna på att bygga nya bostäder intill Katolska skolan vid Sockenplan i Gamla Enskede. Exploateringsnämnden har gett markanvisning till en byggherre som vill bygga 60 lägenheter och 10 parhus. Lägenhetshusen planeras bli 4 till 5 våningar höga och parhusen blir trevåningshus.

Nu protesterar närboende mot planerna. En bostadsrättsförening och ett par privatpersoner har lämnat in överklaganden till förvaltningsrätten. En av grannarna som överklagat skriver att de nya husen kommer att skugga tomten. ”Enligt förslagen till byggnation kommer man från de nya husen att kunna sitta och titta in och ner på oss i allt vi gör. Detta kränker vår integritet.”

De överklagande ifrågasätter hur staden kan få klämma in hus när området är av sådant riksintresse att de som bor där inte får göra minsta tillbyggnad utan ”sträng granskning”. De anser också att grönytan är värdefull för hela området.

Bostadsplanerna är ännu i ett tidigt skede. En planprocess ska ta vid för att ta fram ett förslag till ett kommande samråd, då närboende får möjlighet att ge synpunkter på ett konkret förslag.