Erstavik stämmer Nacka kommun

Johan af Petersen på Erstavik stämmer Nacka kommun efter en miss vid detaljplaneringen av Tyresö Golfklubb.

1991 antog byggnadsnämnden i Nacka en detaljplan för en ny golfbana i den del av Fnyskenområdet som då tillhörde Nacka och Erstaviks fideikommiss. Marken angränsade till Tyresö kommun, som i sin tur antog en detaljplan för en golfbana i Fnysken på sin sida av gränsen. Enligt stämningsansökan, som nu har lämnats in till Nacka tingsrätt, utgjorde kommungränsen även gränsen för planområdet.

Fastigheten där golfbanan planerades i Tyresö såldes därefter till ett företag i Haninge och 2001 ansökte företaget om att få överföra den detaljplanerade marken i Nacka till fastigheten i Tyresö. År 2002 beslutade lantmäteriet att bifalla ansökan och 11,5 hektar av Erstaviks mark tvångssåldes till företaget i Haninge.

Ersättningen uppgick först till 650 000 kronor men höjdes av tingsrätten till två miljoner. Erstavik överklagade lantmäteriets beslut ända till Svea hovrätt men förlorade då rätten kom fram till att kommunen inte kan ange kommungränsen som plangräns.

Erstavik menar nu att Nacka kommun är skadeståndsskyldig då detaljplanen var olaglig och att Johan af Petersen lidit ekonomisk skada av försäljningen då ersättningen från Haningeföretaget gick till Erstavik. Dock fick han personligen betala skatt på vinsten vid försäljningen. Dessutom förlorade Erstavik intäkter.

Johan af petersens ombud, advokat Jan-Mikael Bexhed, vill inte uppge en konkret summa, men vad Lokaltidningen Mitt i erfar handlar det om miljonbelopp.

Nu ska Nacka tingsrätt först fastställa om Nacka kommun är principiellt skyldig att betala skadestånd eller inte.

– Om svaret är ”ja” på den frågan får man i steg två se hur stor skada det här har förorsakat, antingen genom en diskussion eller ett domstolförfarande, säger Jan-Mikael Bexhed.

Nacka kommun har ännu inte sett stämningsansökan.

– Innan vi har sett den kan varken jag eller någon annan kommentera den, säger Sylvia Ryel, kommunjurist.

Om svaret är ’ja’ på den frågan får man i steg två se hur stor skada det här har förorsakat.Jan-Mikael Bexhed