Femte etappen för Kvarnholmen synas

I femte etappen av den nya stadsdelen på Kvarnholmen har fokus legat på att knyta an till den historiska bebyggelsen. Förslaget är nu ute på samråd till den 11 november.

Fokus ligger på hur landskapsbild och kulturmiljö påverkas när den näst sista etappen för Kvarnholmen – med 540 nya bostäder, förskola, arbetsplatser och servicelokaler – är ute på samråd.

Och Nacka kommun har haft underhandskontakt med länsstyrelsen en tid för att inte riskera att få backa från planerna när remissinstanser och sakägare sagt sitt.

– Det ingår en del befintlig bostadsbebyggelse i den här etappen vilket det inte gjort förut. Vi måste exempelvis ta hänsyn till funkisradhusen och lamellhusen, ritade av Olof Thunström, säger Kristina Källqvist, plan­arkitekt på kommunen.

Eftersom byggnaderna är skyddsvärda får inte nya hus inkräkta för mycket på de gamla.

– Man tittar på materialval, att det anknyter till den omgivande bebyggelsen. Sedan handlar det om placering och form, att husen smälter bra in i landskapsbilden från olika vyer, säger Kristina Källqvist.

På nordvästra kajen planeras fem punkthus med mellan sju och åtta våningar och med en sammanhängande så kallad sockelvåning i två plan med plats för kommersiella lokaler längst ned.

Fem lamellhus på tre till sju våningar finns också med i femte etappen, liksom fyra punkthus i tre till fyra våningar och två låghus.

En cirkelformad förskola med åtta avdelningar ska kunna byggas ihop med en befintlig byggnad.

När hela Kvarnholmen står klar ska området rymma mer än 2 500 nya bostäder och 2 000 arbetsplatser. Dessutom finns plats för en grundskola för 700 elever.

– Det blir en väldigt unik och spännande miljö att bo i med gammal industribebyggelse omvandlad till bostäder, kompletterat med nya hus, kaj- och strandpromenad och nya lekparker på östra udden och uppe på platån, säger Kristina Källqvist.

En ny detaljplan kan antas vid årsskiftet nästa år.

Hela området i mitten (Kvarnholmsplatån) och husen längst upp till vänster ingår i etapp 5.