Fick rätt mot Lantmäteriet

Bällsta Tio fastighetsägare i Bällsta ville ha en ny väg till sina hus och ansökte hos Lantmäteriet om bildandet av en ny gemensam anläggning. Lantmäteriet bedömde dock att skälen att bygga inte var tillräckliga. Dock skickades en faktura till fastighetsägarna.

Bällstaborna överklagade fakturan hos Mark- och miljödomstolen och fick rätt. Domstolen utesluter dock inte att arbetet faktureras om ärendet återupptas.