Fler lägenheter sparar grönskan

I nya versionen av översiktsplanen föreslås fler lägenheter, men färre småhus. Det är ett av skälen till att Lidingö växer mer långsamt.

– Snittet på antal boende per lägenhet är mycket mindre än i hus, säger Anna Hadenius, miljö- och samhällsbyggnadschef.

Översiktsplanen för hur Lidingö ska växa fram till 2030 tas upp för beslut i kommunfullmäktige i juni. Lidingö stad har inför det samlat in synpunkter på planen och arbetat om den. Konsulter har också tagit fram en ny befolkningsprognos. De har bland annat tittat på det förväntade bostadsbyggandet. Och de tror inte längre att det är realistiskt att bygga så mycket som i ursprungsförslaget. I den nya versionen föreslås också färre småhus, vilket påverkar den förväntade befolkningsutvecklingen.

– Vi vill spara på grönområden. Bygger vi många villor och radhus tar vi för mycket mark i anspråk, säger Anna Hadenius.

En lägenhet förväntas i snitt bli bostad för 2,1 personer och ett hus för 3,6 personer.

Konsulterna har också gjort noggrannare studier av Lidingös demografi – alltså vilken typ av bostäder som finns idag, vilka som bor där och vilken ålder de har. Det har då visat sig att många områden på ön kommer att glesas ut i framtiden.

– Det finns flera områden där vi kommer att få färre invånare för att folk flyttar, säger Anna Hadenius.

Totalt förväntas Lidingö växa med mellan 8000-11000 invånare jämfört med de 11000-15000 som tidigare nämnts.

I nya versionen finns också en hel del förändringar som bygger på de åsikter som kommit in från allmänheten. Många har tyckt att det planerats för många nya bostäder i Gåshaga, Baggeby, Bodal och Larsberg och det har man lyssnat på och anpassat sig till.

Fakta

Ny plan för ön

En översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen på en övergripande nivå. Riktlinjerna är inte juridiskt bindande utan ett styrdokument. Förslaget till ny översiktsplan var på samråd vintern 2009/2010 och på utställning hösten 2011.