Flera fartgränser höjs

Solveig Malmkvist Bennerström kan tänka sig höjd hastighet på Ågestavägen. Men då vill hon också ha säkrare utfarter till vägen.
Solveig Malmkvist Bennerström kan tänka sig höjd hastighet på Ågestavägen. Men då vill hon också ha säkrare utfarter till vägen.
I början av 2013 fick Huddinges bilvägar nya fartgränser. Nu föreslås justeringar på de vägar som allmänheten haft mest synpunkter på.

På delar av Ågestavägen kan det bli en höjning till 80.

Sedan början av 2013 har Ågestavägen hastighetsgränsen 60 kilometer i timmen, mot tidigare 70.

Men när utvärderingen av hastigheterna på ett antal vägar i Huddinge blev klar sent i december föreslogs att en del av Ågestavägen ska få fartgränsen höjd till 80 kilometer i timmen.

De fem vägar som ingår i analysen är de som allmänheten haft mest synpunkter på.

Solveig Malmkvist Bennerström bor i Högmora och kör ofta ut på Ågestavägen.

– Jag kan väl tycka att det är rimligt med en höjning av hastigheten, det är delvis en ganska lång och öde sträcka. Men man måste verkligen tänka till vid utfarterna så att de blir säkra, säger hon.

Hon kan också tänka sig fartkameror längs Ågestavägen.

– Det är väldigt mycket tung trafik här, ska man höja hastigheten så måste man också göra vägen säkrare.

Enligt konsulterna som gjort utvärderingen för kommunen måste man göra ytterligare studier innan man bestämmer sig. På sträckor där gång- och cykelbanor ligger helt avskilda från vägen, som Ågestavägen, kan man höja till 80 kilometer i timmen, anser de.

– Vi har tittat på vilka hastigheter som gäller nu och hur de rimmar med trafikrummet och trafiksäkerheten. Om man vill höja hastigheten så behöver man göra detaljerade studier över sido­områden, säger Louise Bergström på konsultföretaget Sweco.

En annan väg där hastighetsbegränsningen kan ändras är Smista allé, eller ”lilla E4:an” som den kallats av boende på grund av allt oljud. Där föreslår utredarna en sänkning till 40 på en kortare sträcka, med bibehållen 60-gräns på resten.

Längs Glömstaleden föreslår man att 40-sträckan mellan Huddingevägen och Hageby allé får 60 kilometer i timmen; den lägre hastigheten samspelar inte med gatans utformning och funktion, skriver man. Det betyder att nästan hela Glömstaleden får samma hastighet, 60 kilometer i timmen. Här ligger dock beslutet hos Trafikverket eftersom vägen inte är kommunal.

Utvärderingen ska presenteras för politikerna i vår.

– Bilvägarna i studien sticker ut eftersom många hört av sig, ofta om för hög hastighet, förutom när det gäller Ågestavägen. Men oavsett hastigheter så är det viktigt att utföra åtgärder för trafiksäkerheten, säger Annika Feychting, chef på gatukontoret.

Fakta

Här kan det bli nya hastigheter

Ågestavägen (40/60): Höjs från 60 till 80 där cykelvägen är helt separerad från vägbanan. 40-sträckan i höjd med Myrängsvägen höjs till 60.

Smista allé (60): Sänks till 40 på sträckan Häradsvägen–Visirvägen.

Glömstavägen (40/60): Höjs till 60 mellan Huddingevägen och Gustav Adolfvägen. Sänks till 30 väster om Bergavägen.

Lännavägen (40/60): 40-sträckan vid Storängsleden höjs till 60.

Källa: Sweco