Flytbryggor får byggas i park

STOCKSUND Länsstyrelsen avslog i mars en överklagan av byggnadsnämndens beslut att meddela dispens för strandskyddsbestämmelserna gällande uppförandet av två flytbryggor vid stranden i Cedergrenska parken.

Nu har mark- och miljödomstolen avslagit en överklagan av länsstyrelsens beslut. Detta skedde den 31 maj. Naturskyddsföreningen, som överklagade till länsstyrelsen, menade att den tänkta exploateringen motverkar syftet med strandskyddet eftersom allmänhetens möjligheter att använda stranden och badplatsen påverkas negativt.