För stora skillnader i skolornas kvalitet

Det är för stora skillnader i kvaliteten mellan Huddinges kommunala grundskolor, konstaterar Skolinspektionen.

Nu tvingas kommunen förbättra situationen.

Skolinspektionen har under våren granskat alla Huddinges skolor och funnit stora skillnader i kvaliteten på grundskolorna.

I en 9:a har till exempel alla elever fått godkänt medan det i en annan klass bara varit hälften som fått godkänt.

– De ansvariga måste se till att det görs mer insatser för de elever som behöver det, säger Jane Strandberg som varit ansvarig för Skolinspektionens granskning i Huddinge.

Det finns områden där Huddinges skolor har lyckats bra, inte minst vad gäller värdegrundsarbetet, men också här behövs det en bättre dokumentation av insatserna.

Kommunen har också kommit i gång med arbetet med ett kvalitetssäkringssystem, men Skolinspektionen ger nu kommunen fram till den 29 augusti att åtgärda de brister som finns.

– Skolan ska erbjuda likvärdig utbildning oavsett skolform eller var den anordnas och här har vi inte lyckats. Vi behöver bli bättre på att anpassa undervisningen till både de elever som behöver stöd och dem som behöver utmaningar, säger Jukka Kuusisto, utbildningschef i Huddinge, ­ i en kommentar.

Att det förekommer slagsmål och kränkningar på en del skolor, som vuxna på skolan inte tar tag i och stoppar, är inte heller acceptabelt, enligt Skolinspektionen.

Ett annat problem myndigheten har upptäckt är att när man lokalt på en skola har en fungerande kvalitetsuppföljning så förs inte resultaten alltid vidare till administration och politiker som har ansvaret för att tillföra mer resurser om detta skulle behövas.

– Vi måste bli bättre på att följa upp, lyfta fram goda exempel och analysera resultaten, för att därefter sätta in konkreta åtgärder. Vi måste se elevens skolgång som en helhet från förskolan till gymnasiet, säger Jukka Kuusisto.

Fakta

Saknar utbildade förskollärare

Annat som Skolinspektionen funnit under sin inspektion:

Gymnasieskolorna behöver förbättra stödet till elever med särskilda behov.

Många förskolor saknar utbildade förskollärare.

Fritidshemmen har inte alltid ändamålsenliga lokaler och personal med rätt kompetens.

Brister i mottagandet på särskolan.

Källa: Skolinspektionen