Förlorade mot kommunen – skyldiga halv miljon

Flickan säger sig ha blivit mobbad under flera år – blir nu skyldig kommunen halv miljon.
Flickan säger sig ha blivit mobbad under flera år – blir nu skyldig kommunen halv miljon.
Efter år av påstådd mobbning stämde den utsatta flickan och hennes familj Järfälla kommun för att ha åsidosatt skollagen. Men tingsrätten ger kommunen rätt, och nu blir familjen tvungna att betala kommunens rättegångskostnader. Sammanlagt rör det sig om över en halv miljon kronor.

Järfällafamiljen krävde sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av kommunen. Efter att dottern i familjen under hela sin skoltid sagt sig ha utsatts för utfrysning och kränkande behandling, menade familjen att kommunen åsidosatt sina skyldigheter i skollagen.

Kommunen har haft trepartssamtal med den utsatta flickan och de elever som kränkt henne, har haft rastvakter och arrangerat värdegrundslektioner. Men inget av detta har hjälpt, och familjen menar att skolan inte gjort tillräckligt.

Kommunen: Ingen mobbning har skett

Järfälla kommun å sin sida har gjort en omfattande utredning och menar att mobbningen helt enkelt inte skett.

”Kränkningar av det slag Kärandens föräldrar påstår har helt enkelt inte förekommit eller kan i vart fall inte utredas. I stället har Kärandens skolsituation präglats av lugn och gott kamratskap med klasskompisar, om än normala småkonflikter då och då uppstått.”

Tingsrätten gör ändå bedömningen att det relevanta är att den utsatta flickan känt sig utsatt, oavsett om det kan styrkas av skolans utredning eller inte. Men tingsrätten säger också att skolan fullgjort sina plikter. Rätt sorts utredningar har tillsatts, social- och specialpedagoger har tillkallats, och löpande uppföljningar har gjorts. Därför ogillas familjens talan.

Kommunen krävde 800 000 kronor

Kommunen krävde i rätten att ersättas med totalt nästan 800 000 kronor för sina rättegångskostnader. Enligt kommunen har familjens talan förändrats så pass mycket under processens gång att det i princip är att betrakta som ett nytt mål, vilket fått kostnaderna att skjuta i höjden.

Tingsrätten tycker dock att det är för mycket pengar, och skriver att det ”kan noteras att yrkandet om ersättning för rättegångskostnader uppgår till ett över sex gånger så stort belopp” som det familjen yrkat på i skadestånd. Därför sänker tingsrätten ersättningen till 558 241 kronor – som familjen alltså ska betala till kommunen.