Förlorade rättstvist om ändrad husfärg

Ett par i Nacka som överklagat att en granne får måla sin husfasad grå har fått nej på sin överklagan. (Arkivbild)
Ett par i Nacka som överklagat att en granne får måla sin husfasad grå har fått nej på sin överklagan. (Arkivbild)
Mark- och miljödomstolen avslår en överklagan från ett par i Nacka som reagerat på att miljö- och byggnadsnämnden i Nacka och länsstyrelsen har gett en granne tillstånd till att ändra färgen på sin husfasad från röd till grå.

Paret anser att nämndens, och senare länsstyrelsens, beslut saknar motivering.

Området där villorna ligger är enligt paret skiftande småhusbebyggelse i olika stilar, men ett utmärkande stildrag enligt paret är faluröda trävillor.

Paret tycker att frågan om färgen på husen därför är principiellt viktig, och tycker att det måste klargöras var gränsen går för när områdets karaktär förändras på ett sätt så att kulturhistoriska värden inte tillvaratas.

Länsstyrelsen konstaterade att detaljplanen för området inte har några särskilda föreskrifter för fasadändring, och att den tänkta färgskalan, grå fasad med vita knutar och röda fönsterkarmar, uppfyllde kraven på anpassning och hänsyn till omgivningen. Villan i sig bedömde länsstyrelsen inte har något särskilt kulturhistoriskt skyddsvärde. Inte heller ansåg länsstyrelsen att ändringen medförde en betydande olägenhet för omgivningen på det sätt som lagen anger.

Mark- och miljödomstolen avslår parets överklagan med samma motivering som länsstyrelsen.

Det var i april som miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beviljade bygglov för ändrad färgsättning, från röd till grå. Motiveringen var att förslaget var planenligt och uppfyllde kraven i plan- och bygglagen.

Mark- och miljödomstolens beslut går att överklaga.