Församlingshem kan flytta – till stadsparken

HÖST - HAMNEN PANORAMA MOT STADSPARKEN EN HÖSTKVÄLL, SETT FRÅN KYRKBACKEN/HAMNEN
Panorama mot stadsparken, sett från kyrkbacken/hamnen. Illustration: White arkitekter.
Nya stadsparken i Gustavsberg.
Så här kunde glaspaviljongen sett ut. Illustration: White arkitekter.
Gustavsbergsprojektet kommer allt närmare, men fortfarande finns lösa trådar. I förra veckan skulle politikerna ha fattat beslut om flytten av Svenska kyrkans församlingshem till nya stadsparken. Men ärendet fick återremitteras.

– De ville ha mer material om församlingshemmets storlek och placering, säger Sofia Vogel Projektledare för Gustavsbergsprojektet.

1 000 kvadrameter glaspaviljong

När Värmdö kommun genomförde offentlig upphandling av arkitekter för parallella arkitektuppdrag gällande Gustavsberg, fick White arkitekter uppdraget att redovisa sina planer för stadsparken. 

Med i planerna fanns en 1 000 kvadratmeter stor glaspaviljong som skulle ligga i hjärtat av parken och husera såväl Gustavsberg-Ingarö församling som café och restaurang.

White arkitekters skisser på stadspatken.

White arkitekters skisser på stadsparken. Illustration: White arkitekter.

Men ett och ett halvt år senare har förslaget slopats.

– När de gjorde sin slutredovisning var vi var inte helt nöjda med församlingshemmets placering, säger Sofia Vogel.

Istället tittar man nu på att förlägga församlingshemmet närmare kyrkan. I förra veckan skulle beslut ha fattats om att gå vidare med planerna, men ärendet återremitterades till kommande möte.

Anledningen var att politikerna ville få mer material kring hur stor yta församlingshemmet skulle ta upp i förhållande till övriga parken. 

–  Nu måste vi invänta politikerna innan arbetet kan fortsätta, säger Sofia Vogel.

Ska skapa säkra övergångar

I juni 2013 bestämdes att pröva bebyggelse i nya stadsparken i syfte att befolka den.

Men det främsta argument för att placera Gustavsbergs-Ingarö församlingslokaler där är att uppnå en säker passage för de som ska ta sig mellan kyrkan och församlingshemmet.

När stadsgatunätet byggs om och Värmdögatan blir genomfartsled kommer trafiken att öka.

Ville ha Runda huset

Församlingen har själv visat intresse för att få hålla till i Runda Huset, då biblioteket på sikt ska flytta till nybyggda kulturhuset, och har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen. Men det har Värmdö kommun inte tagit ställning till.

9 november har kommunstyrelsens planutskott sitt nästa möte.

Fakta

Så kan Stadsparken se ut

  • Arkitekternas förslag ska knyta ihop bruksorten Gustavsbergs centrum med hamnen, genom en sekvens av offentliga rum.

  • De föreslår en stegvis process för utvecklingen där det första steget är att utveckla miljön kring Stadsparken.

  • Centrum knyts ihop med omgivningen genom att nya och befintliga stråk kopplas ihop genom park och torg. De omgivande gatorna blir platser för möten med generösa trottoarer och med en bebyggelse som återtar bruksortens skala.

  • I hjärtat av centrum finns Stadsparken med plats för aktiviteter och vila.

  • Runda huset, med Runda Torget som omstigning för bussresenärer, blir det nav kring vilket resandet sker. Här finns plats för café, turistinformation, servicehandel och resefunktioner.

Källa: Parallella uppdrag, Värmdö kommun