Förskolan rivs – och ersätts av modulbygge

Förskolan Galilei
Förskolan Galilei i Vinsta ska ersättas av en ny förskola, är planen.
Förskolan Galilei planeras att rivas och ersättas med en ny förskola - som är prefabricerad. Men förskolan Abisko ersätts inte - den är grönklassad av Stadsmuseet.

Förskolan Galilei på Ivarskärrsvägen ska rivas. I stället ska en ny förskola med tre avdelningar byggas via det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) inom projektet ”Utbytesprogram förskolor”.

Det är förskolor byggda mellan 1965 och 1985 som kartlagts. I första hand är det förskolor som är tekniskt uttjänta och till exempel är hälsofarliga som ska bytas ut.

Förskolan uppnår inte kraven

Enligt SISABs kartläggning uppfyller förskolan i norra Vinsta inte dagens krav på en modern förskola. För att evakueringstiden ska vara så kort som möjligt kommer den nya förskolan bestå av modulhus som byggs på annan plats. Men förskolan ska ändå uppfylla alla krav och inte tumma på kvalitet, menar Sisab. Hela projektet beräknas kosta 15,5 miljoner kronor.

På Hässelby-Vällingbys första stadsdelsnämndsmöte ska politikerna i frågan. Tjänstemännen har föreslagit att förvaltningen ska fortsätta planera projektet.

Planer på att ersätta Abisko stoppades

Förskolan Abisko

Förskolan Abisko i Vällingby var tidigare den andra förskolan som ingick i projektet. Men under sommaren har Stadsmuseet satt stopp för planerna. Stadsmuseet har nämligen grönklassat byggnaden, vilket innebär att den är av högt kulturhistoriskt värde.

Hässelby-Vällingby kan dock ändå få en till ny förskola inom projektet. Nu ska förvaltningen och SISAB ta fram ett nytt förslag på en annan förskola.