”Förskolebuss” införs – strandpromenad byggs

Kommunalråd Petri Salonen C), kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) och kommunalråd Johan Svensk (MP) har presenterat styrets budgetförslag för 2018.
Haninges styrande kommunalråd Petri Salonen (C), Meeri Wasberg (S) och Johan Svensk (MP).
Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge
Martina Mossberg (M), oppositionsråd.
STYRETS BUDGETFÖRSLAG FÖR HANINGE: ✔️ Mobil förskolebuss ska råda bot på förskolekrisen i Vega ✔️ Fler fria aktörer ska bygga skolor ✔️ Äldreträffpunkter och fritidsgårdar ska dela lokaler ✔️ 352 miljoner kronor satsas på ny simhall ✔️ Arbetstidsförkortning testas på omsorgsboende ✔️ Strandpromenad längs Rudan. Nu har Haninges styrande koalition presenterat sin budget för 2018 – men den möts av kritik från oppositionen.

Den styrande samarbetskoalitionen (S, MP, C) har nu kommit med sitt budgetförslag för 2018.

Man ökar bland annat grund- och förskolenämndens budget med knappt 94 miljoner kronor. Syftet är att öka lärartätheten.

Tidigare har man ekonomiskt stöttat upp Brandbergsskolan extra mycket.

Skolan har dragits med stora ekonomiska problem, elevtapp och får ta emot en stor del av Haninges nyanlända elever. Även nästa år vill styret satsa särskilt på skolor med ”särskilda utmaningar”.

Kommunkollen Haninge.

En mobil förskolebuss ska lösa akuta förskoleplatskrisen, främst i Vega

En mobil förskolebuss i Vega, där förskoleplatsbristen är påtaglig och där flera familjer i dag tvingas ha barnen på förskolor i Handen och Söderby, ska också stoppa akuta platsbristen.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge, menar att bussen ger bättre möjligheter till utepedagogik.

– Och den gör att vi bättre kan möta behovet av förskoleplatser i framför allt Vega, säger hon.

Styret vill också att kommunen själva bygger den nya simhallen i Haninge, och avsätter 352 miljoner kronor för projektet. Just nu ser Hanvedens IP ut att vara den hetaste platsen.

150 jobb ska också tas fram inom nämnderna för att bryta långtidsarbetslösheten och utanförskapet i kommunen.

Åbyskolan och Runstensskolan ska förbli kommunala

Huruvida Åbyskolan, Runstensskolan och Brandbergsskolan i framtiden ska förbli kommunala eller drivas av fristående aktörer är en fråga som splittrar lokalpolitiken.

Samarbetskoalitionen går nu vidare med att både nya Åbyskolan i Västerhaninge och nya Runstensskolan i Handen ska byggas och drivas kommunalt.

214 miljoner investeras i bygget av Åbyskolan, och en ny idrottshall intill, och 228 miljoner reserveras för en ny Runstensskolan.

– Vi har ett ansvar för att alla elever i Haninge har en bra skola att gå till, det ansvaret kan aldrig läggas över på privata aktörer. Därför vill vi bygga en modern kommunal Åbyskola och satsar på att rusta upp och bygga ut flera andra skolor i en historiskt stor skolsatsning, säger Meeri Wasberg.

 

Nya Åbyskolan i Västerhaninge ska förbli kommunal, enligt styrets budget. På bilden, nuvarande Åbyskolan med eleverna Sofia Persson Ekedahl, Angeljnna Mera, Sabina Sadve Oliversen och Kim Gustavsson och skolans intendent Kjell-Åke Ellström. Arkivfoto: Ulrika Lind/Mitt i

 – Detaljplanen för nya Åbyskolan och intilliggande hallen kan förhoppningsvis kan antas före sommaren, säger hon.

Åbyskolan ska börja byggas hösten 2018 och planeras vara färdig 2019/2020. Idrottshallen ska stå klar höstterminen 2018.

En ny idrottshall ska även byggas intill Lyckebyskolan i Vendelsö, den väntas färdig hösten 2018.

Ekonomin stabil – men utmaningar väntar

Det går bra ekonomiskt för Haninge kommun sett till den senaste tiden. Resultatet för 2016 slutade på 94,5 miljoner.

För 2018 budgeterar kommunledningen för ett resultat på 114,3 miljoner kronor, det motsvarar 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Haninges befolkning växer snabbare än rikssnittet och kommunledningen har ett mål om fortsatt ekonomiskt starka resultat, men står inför stora investeringar och styret vill nu att fler nya skolor byggs privat.

Inom den närmsta 10-årsperioden krävs investeringar på 10 miljarder kronor, främst i Haninges skolor och förskolor.

– Vi har aldrig varit emot att externa aktörer driver skolor, men vi vill att det ska finnas kommunala skolor i varje kommundel och vill inte privatisera befintliga kommunala skolor. Att vi är öppna för fristående skolor handlar inte i första hand om att det sparar kommunen pengar. I slutändan är det vi som kommun som ansvarar för elevernas skolgång så i vår investeringsbudget måste vi ändå ta höjd för risken att privata investerare backar ur, säger Meeri Wasberg.

Ett förslag som flera år funnits inom lokalpolitiken i Haninge är gemensamma lokaler för pensionärernas träffpunkter och ungdomarnas fritidsgårdar.

Äldre och unga ska dela fritidslokaler

Förutom att spara på lokaler är tanken att äldre och unga ska prata mer med varandra.

Förslagen har inte mötts av entusiasm i bland alla, men läggs nu återigen fram i styrets budget. Det har redan inletts i Jordbro.

– Träffpunkten i Jordbro kulturhus kallas ”Mötesplats Jordbro” eftersom den ligger i anslutning till en fritidsgård och ska stimulera generationsöverskridande möten. Det är ett lyckat koncept, men det finns inget beslut på att alla framtida träffpunkter ska samlokaliseras med fritidsgårdar, säger Meeri Wasberg.

Klart är att gamla Jordbromalmsskolan, Jordbros tillfälliga kulturhus, ska rivas men idrottshallen bevaras. Styret avsätter 128 miljoner kronor för ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro.

– Det är ännu inte helt bestämt exakt var det nya kulturhuset ska byggas. Men det är viktigt att avsätta medel för att signalera att det ska finnas ett kultur- och föreningshus i Jordbro även i framtiden, säger Meeri Wasberg.

Arbetstidsförkortning testas på boende

Det är oklart hur flera av förslagen faller ut i praktiken.

Styret vill till exempel anlägga två nya parker i stadsmiljön, men var de hamnar är oklart.

Haninges fritidsgårdar ska ha öppet längre på helger och lov, men hur är inte klart, enligt Meeri Wasberg.

– Det är upp till kultur- och fritidsnämnden att göra en avvägning av vid vilka helger och lov det finns störst behov, säger hon.

På ett av Haninges omsorgsboenden ska arbetstidsförkortning, från 40 till 30 timmar, testas för personal över 55 år som ett heltidsmått, men också här är det oklart vilket boende det ska testas på.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge.

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) kommenterar styrets budget:

– Det är bra att de öppnar upp för några externa aktörer, men det är långt ifrån tillräckligt. Åbyskolan är nu på väg upp för beslut och det är synd för där har det funnits intresse från externa aktörer. Och att nya Runstensskolan ska vara kommunal förstår jag inte alls. Där borde de kunna hitta en extern aktör, säger hon.

Hon tycker att styret inte tar ekonomiskt ansvar fullt ut i budgeten.

– Pengarna de lägger ut räcker inte till uppdragen de ger, då blir uppdragen inte realistiska. Det är bra att de vill öka lärartätheten, men då måste man skjuta till tillräckligt med medel. De säger att alla barn på förskolan ska få heltid med bibehållen kvalitet, men det går inte riktigt ihop, säger hon.

Hon kallar de 150 jobben som kommunen ska ta fram för folk i utanförskap för ”låtsasjobb”.

– Man vill ge ungdomar i Haninge jobbgaranti, men detta är oansvarigt. Det kostar pengar, säger Martina Mossberg.

M: Går för långsamt kring nya simhallen

När det gäller den nya simhallen tycker Martina Mossberg att det är bra att den är med i styrets budget, men att arbetet går för långsamt.

– Det är inte säkert att kommunen ska investera i simhallen men det kanske blir så om man inte får till ett bra avtal med någon. Hur som helst är det märkligt att styret inte jobbar på snabbare i frågan.

Det finns en del ”godbitar” i koalitionens förslag, medger hon.

Den ”mobila bussförskolan” är till exempel viktig för Vega.

– Det möjliggör nästan dubbelt så många barn på varje förskola, om några barn är inne och några år ute, säger Martina Mossberg.

– Och en strandpromenad intill Rudan och fler trygghetsåtgärder är bra. Trygghetsåtgärder har vi motionerat om i våra trygghetslöften.

När Moderaterna och trepartialliansen kommer med sina budgetförslag är oklart.

– Vi jobbar med tanken att lämna in det denna vecka, om inte annars till nästa kommunstyrelse. Vi jobbar intensivt just nu, säger Martina Mossberg.

Den 12 juni avgörs vilken budget som gäller för Haninge 2017.

 

Några av den styrande samarbetskoalitionens (S, MP och C) förslag i budgeten för 2018:

✔️ Man vill ”höja målet för bostadsbyggandet och vill att antalet färdiga detaljplaner ska öka”. Hittills under mandatperioden har man haft ett mål om ett snitt på 600 nya bostäder årligen. 2015 byggde Haninge flest bostäder av alla kranskommuner med 891 bostäder. Styret vill nu också bygga ”fler billiga och klimatsmarta hyresrätter”, menar man.

✔️ Grund- och förskolenämndens budget höjs med 93,7 miljoner kronor för att bland annat öka lärartätheten, menar man. Haninge har både sämre lärartäthet och mindre andel utbildade lärare än länssnittet. De senaste åren har kommunledningarna i Haninge stöttat upp Brandbergsskolan, som dragits med stora ekonomiska problem, elevtapp och som fått ta emot en stor del av Haninges nyanlända elever. S-koalitionen gör även nu en särskild satsning på skolor och förskolor med särskilda utmaningar. M har dock i opposition svängt i frågan och vill nu att kommunen säljer Brandbergsskolan till en fristående aktör.

✔️ Styret satsar på en mobil förskola för utepedagogik, främst för Vega där förskoleplatsbristen är stor.

✔️ Styret ska förstärka introduktionsprogrammen vid gymnasiet, fortsätta stöttningen av elever med svår skolfrånvaro, och fortsätter satsa på bristyrkes-SFI.

✔️ 150 nya jobb ska gemensamt tas fram inom nämnderna för att bryta låmgtidsarbetslöshet och utanförskap i kommunen.

✔️ Två nya parker ska anläggas i stadsmiljö.

✔️ En upprustning av kommunens badplaster och idrottsplaster ska genomföras.

✔️ En strandpromenad ska anläggas mellan Gamla folkparken i Handen och Rudans friluftsområde.

✔️ Haninges fritidsgårdar ska ha öppet längre på helger och lov.

✔️ Arbetstidsförkortning ska testas på ett vård- och omsorgsboende i Haninge. 30 timmar per vecka i stället för 40 testas som heltidsmått för personal över 55 år.

✔️ Upprustning och bättre belysning av gångstråk för att öka tryggheten ska genomföras.

✔️ Sommarkollo införs för Haninges barn.