Nytt team ska stötta förskolepersonal i Hägersten-Liljeholmen

förskola
Förskolans personal ska få mer enhetligt stöd för att kunna anpassa verksamheten efter barn med olika behov.
Hägersten-Liljeholmens stadsdel har anställt två specialpedagoger och en förskolepsykolog för att stötta personalen i förskolan.
– Vi vill jobba förebyggande och hela tiden ligga steget före, säger enhetschefen Elisabeth Jerneke.

I januari startade Hägersten-Liljeholmens stadsdel en ny resursenhet. Enheten består bland annat av en förskolepsykolog och två specialpedagoger som ska arbeta för att stötta och vägleda förskolechefer och förskolepersonal i att bemöta barn med olika behov på förskolan.

– Specialpedagogerna och psykologen ska vara ett stöd för våra hårt arbetande pedagoger. Enskilda förskolechefer behöver inte köpa in tjänster utifrån. Nu finns det här och det behöver inte bli en ökad kostnad, säger Lotta Forssman, samordnare på resursenheten.

Stadsdelen har flest barn i kommunal förskola i Stockholm

Hägersten-Liljeholmen är med sina omkring 5 000 barn i förskolan den stadsdel som är störst i Stockholm sett till antal barn i kommunal förskola.

– Statistiskt sett eftersom vi har många barn innebär det att vi har många barn som har problem. Då måste vi ha en plan för hur vi ska arbeta med de här barnen, säger Lotta Forssman.

Lotta Forssman, samordnare förskolans resursenhet Hägersten-Liljeholmen

Lotta Forsmann. Foto: Johanna Kämpe

Det kan handla om rutiner på förskolan, möblering, var lekhörnan ska vara eller på vilka platser barnen ska sitta och äta eller hur gruppen delas upp vid matstunder, utevistelse eller vid samling.

Förskolorna har även tidigare jobbat med den här typen av hjälp, men inte samordnat.

– Förskolecheferna glada för att det blir en likvärdighet, säger Elisabeth Jerneke.

Behöver inte ha en diagnos för att få stöd

Stödet finns till för barn med behov, till exempel barn med diagnoser som adhd eller autism, men det är svårigheterna som styr om hjälp ska skjutas till, inte om det finns en diagnos eller inte.

– Och psykologen och specialpedagogerna jobbar inte med barnen, utan med personalen, för att stötta och vägleda dem i deras arbete. Det handlar till syvende och sist om att barnen ska ha det bra, men vi jobbar via personalen, säger Elisabeth Jerneke.

Elisabeth Jerneke, enhetschef förskolans resursenhet Hägersten-Liljeholmen

Elisabeth Jerneke. Foto: Johanna Kämpe

Tanken är att fånga upp barn som har olika svårigheter för att de ska kunna få stöd tidigt.

– Vi vill jobba förebyggande och hela tiden ligga steget före. Då har man krattat gången för barnen tills de börjar i förskoleklass, säger Elisabeth Jerneke.

Men hur funkar det för personalen på förskolan, det kommer inte att bli fler pedagoger?

– Det är två helt olika budgetar. Resursenhetens budget har inte att göra med hur mycket personal det är på förskolan. Det ena utesluter inte det andra, säger Elisabeth Jerneke.