Förslag ska minska bullret

Kommunstyrelsen har nu lämnat ett förslag till fullmäktige som ska minska bullret i Huddinge vid bostäder, skolgårdar och parker.

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 november som förslaget till åtgärdsprogram mot trafikbuller klubbades genom.

Nu är det alltså upp till kommunfullmäktige att ta ställning till åtgärdsprogrammet som har som syfte att förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som störs av buller i kommunen.

En kommunövergripande bullerkartläggning har tagits fram och det är utifrån den som ett antal åtgärder föreslås. Bland annat föreslås bullerplank, fasadändringar, nya rutiner och riktlinjer för framtida bebyggelse och trafikplanering.

Framför allt ska bullret vid bostäder, förskole- och skolgårdar minskas.

I samband med kartläggningen gjordes också en studie av kommunens tysta områden. Den visade att det är de södra delarna av Paradisets naturreservat och mitt i Orlångens naturreservat är de tystaste delarna i kommunen.