Förvaltningen om Kälvesta: ”Bygg ännu lägre”

Björnmossevägen, vy från söder, förslag.
Björnmossevägen, vy från söder, förslag.
Två till tre våningar - högre bör inte de nya flerbostadshusen i Kälvesta bli. Det anser tjänstemännen på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Det förslag till detaljplan som lagts innehåller flerfamiljshus på upp till sex våningar vid Björnmossevägen. Enligt förslaget skulle det bli sammanlagt 357 lägenheter samt cirka 28 radhus i området.

Tidigare har Skönhetsrådet kritiserat planerna och bland annat menat att husen blir alltför massiva och kommer att påverka stadsmiljön negativt i området, som idag präglas av radhus och villor.

Skönhetsrådet ansåg dock att fyra våningar vore ”fullt möjligt”.

Stadsdelsförvaltningen går längre än så och föreslår en begränsning till en lägre totalhöjd ”med exempelvis maximalt två till tre våningar”. Det skulle bättre anpassa bebyggelsen till den småhusbebyggelse som redan finns i området, enligt ett tjänsteutlåtande.

Nya Björnbodaskolan, förslag. Illustration: Max Arkitekter

Stadsdelsförvaltningen gör däremot tummen upp för den nya, stora Björnbodaskolan för 1 200 elever som planeras i området. Den detaljplanen beskrivs som ”en bra avvägning mellan ett effektivt markutnyttjande och behovet av en hälsosam skol- och förskolemiljö”.

I sitt yttrande betonar förvaltningen samtidigt hur viktigt det är att trafikmiljön i området planeras så att biltrafiken kring den nya skolan begränsas.